Wijziging tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 11 januari 2023 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een reactie op het consultatieverzoek over de ontwerpnota van wijziging op het voorstel voor een Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

De ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

t.a.v. mevrouw H. Bruins Slot

Postbus 20011

2500 EA 's-Gravenhage

’s-Gravenhage, 11 januari 2023

Ons kenmerk: 23-00114

Betreft: consultatie ontwerpnota van wijziging op het voorstel voor een Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Excellentie,

Bij brief van 23 december 2022 heeft u mede namens de minister van Defensie de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) de mogelijkheid geboden om te reageren op de ontwerpnota van wijziging op het voorstel voor een Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

De ontwerpnota geeft de Afdeling geen aanleiding tot vragen of opmerkingen vanuit een oogpunt van rechtsbescherming of rechtspleging.

De Afdeling vertrouwt erop u met deze reactie op uw verzoek tot consultatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State,

mr. B.J. van Ettekoven