Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 20 september 2023 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een reactie op het consultatieverzoek over het ontwerpbesluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.

’s-Gravenhage, 20 september 2023

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De heer H.M. de Jonge

Postbus 20011

2500 EA ‘S-GRAVENHAGE

Betreft: Consultatiereactie concept Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Excellentie,

Naar aanleiding van uw brief van 14 augustus 2023 deel ik u mede dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen aanleiding ziet om gebruik te maken van de geboden gelegenheid om te reageren.

Hoogachtend,

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

mr. B.J. van Ettekoven