Amicus curiae en kruisbenoemingen


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 oktober 2019 aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid over het inschakelen van een amicus curiae en de mogelijkheid van kruisbenoemingen in de Hoge Raad.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Mevrouw mr. E.D.G. Kiersch
Postbus 20301
2500 EH  DEN HAAG

30 oktober 2019

Geachte mevrouw Kiersch,

Hierbij maken we gebruik van de gelegenheid die u ons op 8 oktober jl. heeft geboden om te reageren op het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een aantal andere wetten in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges.

De Afdeling bestuursrechtspraak verwelkomt dit wetsvoorstel. Zowel de mogelijkheid tot het inschakelen van een amicus curiae als de mogelijkheid van zogenoemde kruisbenoemingen in de Hoge Raad zal de rechtsontwikkeling, de rechtseenheid en meer in het algemeen de kwaliteit van de rechtsvorming in het bestuursrecht bevorderen.

Hoogachtend,

mr. B.J. van Ettekoven
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State