Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 14 april 2020 aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een reactie op het concept van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directoraat-Generaal Water en Bodem
t.a.v. de heer P.R. Heij
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Den Haag, 14 april 2020

Geachte heer Heij,

Bij brief van 26 februari 2020 heeft u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) verzocht om een advies uit te brengen over de effecten van het concept van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet voor de Afdeling. Graag voldoet de Afdeling met deze brief aan uw verzoek.

Het concept van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet bouwt voor een belangrijk deel voort op keuzes die in eerdere stadia van het totstandkomingstraject van de Omgevingswet zijn gemaakt. Het concept geeft de Afdeling geen aanleiding tot vragen of opmerkingen vanuit een oogpunt van rechtsbescherming of rechtspleging.

De Afdeling vertrouwt erop u met deze reactie op uw verzoek tot consultatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

mr. B.J. van Ettekoven
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State