Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 13 september 2018 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over consultatieverzoek Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Mevrouw drs. S. van Veldhoven-van der Meer
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

13 september 2018

Betreft: consultatieverzoek Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Zeer geachte mevrouw Van Veldhoven-van der Meer,

Bij brief van 9 juli 2018 heeft u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) verzocht om een reactie op het concept van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Graag voldoet de Afdeling met deze brief aan uw verzoek.

Deze reactie loopt niet vooruit op de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State, noch op de beantwoording van vragen waarvoor de Afdeling zich bij de behandeling van zaken gesteld zal zien.

Het concept van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet bouwt voor een belangrijk deel voort op keuzes die in eerdere stadia van het totstandkomingstraject van de Omgevingswet zijn gemaakt. Het concept geeft de Afdeling geen aanleiding tot vragen of opmerkingen vanuit een oogpunt van rechtsbescherming of rechtspleging, met dien verstande dat de vereenvoudiging van de rijksregels inzake bodemsanering en de vermindering van het aantal besluitmomenten in een bodemsaneringstraject als gevolg van die vereenvoudiging door de Afdeling positief worden gewaardeerd.

De Afdeling vertrouwt erop u met deze reactie op uw verzoek tot consultatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

mr. B.J. van Ettekoven
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State