Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 22 mei 2020 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken met een reactie op het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Directie Ruimtelijke Ordening
T.a.v. Programma directeur-generaal Omgevingswet
de heer drs. E.J. van Kempen
Postbus 20011
2511 DP Den Haag

Den Haag, 22 mei 2019

Geachte heer Van Kempen,

Bij brief van 25 maart 2019 heeft u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzocht om een reactie op het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

Het ontwerp-Aanvullingsbesluit geeft mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen van de kant van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Ik vertrouw erop u met deze reactie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

mr. B.J. van Ettekoven
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State