Het maken van opnamen van openbare zittingen


Het maken van beeld- en geluidsopnamen van openbare zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is aan regels gebonden. Dit persbeleid sluit aan bij de Persrichtlijn 2013 van de Raad voor de rechtspraak.

Dienstverlening aan journalisten

1. Journalisten kunnen een verzoek doen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van openbare zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. Een verzoek dient uiterlijk de dag voor de zitting bij een van de persvoorlichters van de Raad van State te worden ingediend. De persvoorlichter legt het verzoek voor aan de zittingsvoorzitter die daarop in beginsel positief beslist, maar daarbij het ordelijk verloop van de zitting en bijzondere omstandigheden betrekt. De persvoorlichter informeert de journalist dezelfde dag nog over het antwoord op het verzoek.

3. Journalisten die niet over een perskaart van de Nederlandse Vereniging van Journalisten of een daarmee vergelijkbare perskaart beschikken, dienen eenmalig een protocol te ondertekenen.

4. Het is niet toegestaan opnamen te maken van besloten zittingen. Rechtstreekse uitzendingen zijn evenmin toegestaan. Voor documentaires en niet-zaakgerelateerde items worden aparte afspraken met de persvoorlichter gemaakt.

De zitting

5. De openbare zittingen zijn altijd toegankelijk voor journalisten. 

6. Journalisten mogen tijdens de zitting tekstberichten via hun mobiele telefoon en/of laptop versturen. Het geluid van deze apparatuur moet tijdens de zitting zijn uitgeschakeld.

7. De zittingsvoorzitter kan het versturen van tekstberichten tijdens de zitting beperken of verbieden, bijvoorbeeld als het versturen van tekstberichten belemmerend werkt voor een goede rechtspleging of voor een ordelijk verloop van de zitting.

8. Voorafgaand aan de zitting, dan wel op de momenten die met de persvoorlichter zijn afgesproken, hebben persfotografen gelegenheid foto’s te maken. Daarbij mogen alleen professionele procesdeelnemers gefotografeerd worden. Onder professionele procesdeelnemers wordt verstaan: staatsraden en juristen van de Raad van State, advocaten, procesvertegenwoordigers van overheidsinstanties, professionele gemachtigden en andere personen die uit hoofde van hun functie op een zitting aanwezig zijn.

9. Beeldopnamen worden gemaakt vanuit een vaste camera-opstelling. Het is niet toegestaan om tijdens de zitting met de camera heen en weer te lopen.

10. In verband met een ordelijk verloop van de zitting, kan de zittingsvoorzitter in voorkomende gevallen vooraf besluiten het aantal cameraploegen in de zittingszaal te beperken en als voorwaarde stellen dat zij deelnemen aan een poolregeling.

11. Indien positief op het verzoek is beslist, kunnen journalisten beeld- en geluidsopnamen maken van de gehele zitting. Daarbij wordt het volgende in acht genomen:

  • Tijdens de zitting mogen journalisten beeld- en geluidsopnamen maken van professionele procesdeelnemers.
  • Van niet-professionele procesdeelnemers mogen zonder hun toestemming geen beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt. De persvoorlichter vraagt niet-professionele procesdeelnemers voorafgaand aan de zitting om toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen door journalisten. In bijzondere omstandigheden kan de zittingsvoorzitter het maken van beeld- en geluidsopnamen verbieden, ondanks toestemming van niet-professionele procesdeelnemers.
  • Het publiek dat een zitting bijwoont, mag niet ongewenst in beeld worden gebracht. De journalist is hier zelf verantwoordelijk voor.

Het gebouw

12. Zonder toestemming van de persvoorlichter is het verboden om in het publieksgedeelte van het gebouw van de Raad van State beeld- en geluidsopnamen te maken.

13. Het is toegestaan om beeldopnamen te maken buiten de zittingszaal, in de openbare delen van het gebouw voor bijvoorbeeld interviews, zolang anderen daar geen last van hebben en niet ongewenst in beeld komen. De persvoorlichter kan helpen met het vinden van een aparte, rustige ruimte.

Naleving persbeleid

14. De persvoorlichter ziet toe op de correcte naleving van het persbeleid, dat ervan uitgaat dat journalisten zich houden aan de aanwijzingen van de zittingsvoorzitter en de persvoorlichter. Wanneer journalisten zich niet aan het persbeleid of de aanwijzingen houden, kunnen zij uit de zittingszaal en het gebouw van de Raad van State worden verwijderd. Zij kunnen in de toekomst uitgesloten worden van de mogelijkheid om beeld- en geluidsopnamen te maken.