Griffierecht


Welk bedrag moet ik betalen aan griffierecht?

Om uw (hoger) beroep in behandeling te kunnen nemen, moet u een bedrag betalen. Dit bedrag wordt griffierecht genoemd. Voor beroep en hoger beroep gelden verschillende tarieven. In sommige procedures gelden afwijkende tarieven.

In beroep

Natuurlijke personen (particulieren) betalen een tarief van € 187. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bedrijven, overheden) betalen een bedrag van € 371.

Afwijkende tarieven

Voor een aantal beroepsprocedures gelden afwijkende tarieven. Het gaat om procedures die betrekking hebben op een bestuurlijke boete van maximaal € 340 of op een besluit waarbij de kosten van bestuursdwang op ten hoogste € 340 zijn vastgesteld. Het afwijkende tarief geldt ook voor procedures die betrekking hebben op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs. Als het beroep is ingesteld door of op naam van een individuele burger bedraagt het griffierecht € 51.

In hoger beroep

Natuurlijke personen (particulieren) betalen een tarief van € 279. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bedrijven, overheden) betalen een bedrag van € 559.

Afwijkende tarieven

Voor een aantal procedures in hoger beroep gelden afwijkende tarieven. Het gaat om procedures die betrekking hebben op een bestuurlijke boete van maximaal € 340 of op een besluit waarbij de kosten van bestuursdwang op ten hoogste € 340 zijn vastgesteld. De afwijkende tarieven gelden ook voor procedures die betrekking hebben op de Wet op de huurtoeslag, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet kinderopvang en de Wet op het kindgebonden budget. Als het hoger beroep is ingesteld door of op naam van een individuele burger bedraagt het griffierecht € 138.

Op welk moment betaal ik het griffierecht?

U hoeft niet direct bij het indienen van het (hoger)beroepschrift het griffierecht te betalen. Binnen twee weken nadat u uw (hoger)beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld hoe u dat bedrag kunt betalen en hoeveel tijd u daarvoor heeft.

Betalingsonmacht

Bent u van mening dat u het griffierecht niet kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op 'betalingsonmacht'. Daarvoor gelden wel strenge criteria:

  1. het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner is lager dan 95% van een bijstandsuitkering van een alleenstaande, én
  2. u hebt beiden geen vermogen waaruit u het griffierecht kunt betalen.

Als u aan beide criteria voldoet, meld dit dan zo snel mogelijk aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Bij voorkeur al in het (hoger)beroepschrift.

Rekening-courant voor griffierecht

Advocaten en personen die maandelijks meerdere zaken indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak, kunnen verzoeken om een rekening-courantsysteem. Hierbij wordt vooraf een vast bedrag gestort. De Raad van State schrijft het griffierecht vervolgens hiervan af. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële en Economische Zaken van de Raad van State (T: 070 – 426 48 19).