Donderdag 14 februari 2019

10.00 uur

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Zitting over verschillende besluiten waarbij het Programma Aanpak Stikstof een rol speelt. Het gaat om tien zaken, waaronder zes natuurvergunningen voor veehouderijen in de provincie Noord-Brabant, maar ook weigeringen van de provinciebesturen van Limburg en Gelderland om maatregelen te nemen tegen het beweiden en bemesten van gronden bij in totaal vier veehouderijen. De natuurvergunningen zijn op basis van het PAS verleend, en de provinciebesturen van Limburg en Gelderland hebben de weigeringen om te handhaven gebaseerd op het feit dat voor het beweiden en bemesten ruimte is gereserveerd in het PAS. Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) en Vereniging Leefmilieu zijn tegen deze besluiten in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij hebben grote bezwaren tegen het PAS en vinden dat de besluiten daar niet op gebaseerd hadden mogen worden. Volgens de natuurorganisaties is het PAS niet in overeenstemming met de Europese Habitatrichtlijn en daarmee juridisch onhoudbaar. Voor een antwoord op die vraag is uitleg over de Europese Habitatrichtlijn nodig. Vragen over de uitleg van een Europese richtlijn mag de Afdeling bestuursrechtspraak niet zelf beantwoorden, omdat die uitleg vervolgens leidend is voor rechters in alle lidstaten van de Europese Unie. De Afdeling bestuursrechtspraak was daarom genoodzaakt deze vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie in Luxemburg en deed dat in mei 2017. Het Hof beantwoordde die vragen in november 2018. Daarbij heeft de Raad van State destijds ook een persbericht uitgebracht. Op de zitting van vandaag komen de antwoorden van het Hof van Justitie aan de orde en de reacties daarop van de bij de zaken betrokken partijen. (De nummers van de zaken over de natuurvergunningen: 201600614/3, 201600617/3, 201600618/3, 201600620/3, 201600622/4 en 201600630/3. De nummers van de zaken over de weigeringen om maatregelen te nemen: 201506170/2, 201506807/4, 201506815/3 en 201506818/3.)

10.15 uur

Bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030' van de gemeente Loon op Zand
Zitting over het bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030' dat de gemeenteraad van Loon op Zand heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de doorgroei van pretpark de Efteling mogelijk naar 5 miljoen bezoekers in 2020 en 7 miljoen in 2030. Daarvoor maakt het bestemmingsplan een uitbreiding van het pretpark mogelijk. Een groep van veertien omwonenden is samen tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij wonen bijna allemaal in het buurtschap Bernsehoef. Door de uitbreiding van het pretpark zal het buurtschap aan alle kanten door het pretpark en de bijbehorende functies zoals parkeerterreinen en een vakantiepark worden omgeven. Zij zijn bang voor de negatieve gevolgen daarvan, zoals verkeers- en parkeerproblemen en geluidsoverlast. Ook zijn ze bang dat de uitbreiding hun privacy schendt, en vinden ze dat die de natuur in de omgeving aantast. Ook een echtpaar dat aan de Bernsehoef woont en daar een camping exploiteert, is in beroep gekomen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om van de doodlopende weg aan de noordkant van het perceel van het echtpaar een volwaardige weg met twee rijbanen en een losstaand fietspad te maken. Het echtpaar vreest daardoor overlast. Ten slotte zijn ook de eigenaren van een aantal (agrarische) percelen in beroep gekomen. Ook deze percelen worden door de uitbreiding volledig omsloten door het pretpark. Om te voorkomen dat binnenkort al met de uitbreiding van het pretpark wordt begonnen, verzoeken de veertien omwonenden en het echtpaar de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen. (zaaknummer 201809571/2)

10.45 uur

Omgevingsvergunning voor hotel in Amsterdam
Zitting over de omgevingsvergunning die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West heeft verleend voor een hotel aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam. Omwonenden vrezen overlast en kwamen tegen de omgevingsvergunning eerder in beroep gekomen bij de rechtbank Amsterdam. Die verklaarde het beroep in april 2018 gegrond en oordeelde dat het algemeen bestuur zich niet gehouden heeft aan de zogenoemde hotelladder uit het gemeentelijk hotelbeleid. Het gemeentebestuur zou ten onrechte hebben nagelaten aan die hotelladder te toetsen. Tegen die uitspraak komt de initiatiefnemer van het hotel in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vindt dat de hotelladder in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn en dat het gemeentebestuur de hotelladder niet zou mogen toepassen. (zaaknummer 201804373/1)

11.30 uur

Bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' van de gemeente Weert
Bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' dat de gemeenteraad van Weert heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein van de voormalige Van Horne kazerne. Daar zijn een tijdelijk asielzoekerscentrum, een sporthal, een zwembad, verblijfsgebouwen, opslagloodsen en parkeerterreinen aanwezig. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op het terrein vijf pleinen komen. De bedoeling is dat die pleinen verschillende functies krijgen, waaronder een COA-plein voor het asielzoekerscentrum, een Educatieplein voor een internationale veiligheidsopleiding en een zogenoemde Biobased Academy die zich zal buigen over maatschappelijke vraagstukken. Tegen het bestemmingsplan komen een omwonende en een groep bewoners van de Ambachtenhof in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonende is het er niet mee eens dat in het bestemmingsplan bestaande, niet benutte bouwmogelijkheden zijn opgenomen. Daarnaast heeft hij bezwaar tegen de Biobased Acamedy. Hij vindt die niet passen in de omgeving, omdat daarin gewerkt zou worden met en voor de biochemische industrie. De groep inwoners van de Ambachtenhof vrezen verkeersonveilige situaties. De bestaande uitweg van het kazerneterrein naar de Ambachtenhof is in het bestemmingsplan opgenomen en de bewoners zijn bang dat dat tot heel veel extra verkeer in hun straat leidt. (zaaknummer 201802780/1)

13.15 uur

Omgevingsvergunning voor Reggae Lake Festival 2016 in Gaasperpark
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft verleend voor het Reggae Lake Festival 2016 in het Gaasperpark. Stichting Natuurbescherming ZO kwam eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Amsterdam. De stichting vreest dat het evenement de natuur in het park aantast. Er zou niet voldoende onderzoek zijn gedaan naar de gevolgen van het evenement. Ook zou onduidelijk zijn welke voorschriften het gemeentebestuur aan de vergunning heeft verbonden. De rechtbank verklaarde het beroep van de stichting in mei 2018 gegrond en oordeelde dat inderdaad niet duidelijk was welke voorschriften aan de vergunning verbonden zijn. Maar omdat het festival toen al gehouden was, oordeelde de rechtbank dat het gemeentebestuur geen nieuw besluit hoefde te nemen over de vergunning. Zowel het gemeentebestuur als de stichting komen tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201805464/1)

14.00 uur

Deelname VVD aan provinciale statenverkiezingen
Zitting over de besluiten van de centrale stembureaus van alle provincies in Nederland waarbij de kandidatenlijsten voor de VVD voor de provinciale statenverkiezingen geldig zijn verklaard. Daarmee kan de VVD in alle provincies meedoen aan deze verkiezingen. Tegen die besluiten komen een man uit Amsterdam en een man uit Rijswijk in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen hadden de centrale stembureaus de kandidatenlijsten niet geldig mogen verklaren, omdat de VVD kiezersbelang en integriteit niet voorop zou stellen. Zij wijzen er daarbij op dat de VVD bovenaan de lijst van politieke partijen met de meeste integriteitsschandalen staat. Volgens hen zou de VVD daarom niet mee mogen doen aan de provinciale statenverkiezingen op woensdag 20 maart. (zaaknummer 201901222/1)

14.45 uur

Beroep van LPZH tegen besluit over geldigheid kandidatenlijst provinciale statenverkiezingen
Zitting over het besluit van het centraal stembureau van Zuid-Holland om de kandidatenlijst van de Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) voor de kieskring Rotterdam ongeldig te verklaren. Deze kandidatenlijst heeft volgens het centraal stembureau onvoldoende geldige ondersteuningsverklaringen. In de Kieswet staat dat per kieskring minimaal 30 ondersteuningsverklaringen moeten worden ingediend. Met zo’n ondersteuningsverklaring geven kiezers aan dat zij de deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunen. Dat heeft tot gevolg dat LPZH niet mee mag doen aan de provinciale statenverkiezingen in de kieskring Rotterdam op woensdag 20 maart. LPZH komt tegen het besluit van de Kiesraad in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens LPZH was het voor haar niet mogelijk om genoeg ondersteuningsverklaringen te verzamelen, omdat haar de toegang tot het gemeentehuis zou zijn ontzegd. Haar zou door ambtenaren ten onrechte zijn verweten dat zij in het gemeentehuis stemmen aan het ronselen was. Ook zou aan andere partijen de mogelijkheid zijn geboden om buiten de openingstijden van het gemeentehuis verklaringen in te dienen. (zaaknummer 201901260/1)

15.30 uur

Beroep van PSP’92 tegen kandidatenlijsten provinciale statenverkiezingen
Zitting over de vaststelling van de kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen op 20 maart. PSP’92 komt tegen die besluiten in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de partij zijn diverse processen-verbaal niet terug te vinden en is dat gelet op de korte beroepstermijn een probleem. (zaaknummer 201901217/1)