Maandag 18 juni 2018

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Singelgrachtgarage Marnix' van de gemeente Amsterdam
Zitting over het bestemmingsplan 'Singelgrachtgarage Marnix' dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een parkeergarage mogelijk onder de Singelgracht in Amsterdam. De in- en uitrit daarvan zal worden gerealiseerd in het Frederik Hendrikplantsoen. Tegen het bestemmingsplan komt een aantal bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om omwonenden en om de stichtingen de Groene Reael en Vrienden van de Singelgracht. Ook Rederij E-boats komt in beroep. Zij zijn onder meer bang voor luchtvervuiling door het verkeer. Ook bestrijden zij dat behoefte bestaat aan de parkeergarage en zijn ze tegen het kappen van bomen vanwege de garage. (zaaknummer 201709984/1)

10.00 uur

Appartementen in Woerden
Zitting over het bestemmingsplan 'Oudelandseweg 44' dat de gemeenteraad van Woerden heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een appartementengebouw mogelijk aan de Oudelandseweg, op de locatie van een oud pakhuis. Het betreft een gecoördineerd project, waarbij het college van burgemeester en wethouders van Woerden een omgevingsvergunning heeft verleend voor twintig appartementen. Een groep omwonenden en de Stichting Hugo Kotestein zijn tegen het bestemmingsplan en de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het appartementengebouw veel te groot is voor de omgeving. De omwonenden vrezen dat hun woongenot wordt aangetast. De stichting vindt daarnaast dat een inpandige parkeervoorziening moet worden aangelegd. Ook is het bouwplan volgens de stichting in strijd met het beleid van de gemeente. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroepen, vragen de omwonenden en de stichting de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te schorsen. (zaaknummer 201801582/2)

10.00 uur

Vergunningen voor raamprostitutie in Amsterdam
Zitting over elf exploitatievergunningen die de burgemeester van Amsterdam heeft verleend voor raamprostitutie in die stad. Zowel exploitanten van prostitutieramen als individuele sekswerkers zijn het niet eens met de voorschriften die de burgemeester aan de vergunningen heeft verbonden. Zo werden eisen gesteld aan de arbeidsvoorwaarden, werd een intake verplicht gesteld, moest de exploitant na een calamiteit binnen een bepaalde tijd aanwezig zijn en werd de exploitant verantwoordelijk gehouden voor handelingen van een sekswerker waar de exploitant geen zicht en invloed op had. De exploitanten en sekswerkers kwamen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam, die in augustus en september 2017 in totaal elf uitspraken deed. De rechtbank verklaarde de beroepen gegrond. De rechtbank heeft alle voorwaarden bekeken en oordeelde dat verschillende voorwaarden in strijd zijn met de Europese Dienstenrichtlijn. De voorwaarden zouden het vrij verrichten van diensten beperken, zo oordeelde de rechtbank. De burgemeester komt tegen de uitspraken in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de burgemeester had de rechtbank de voorwaarden niet individueel, maar als deel van het gehele maatregelenpakket moeten beoordelen. Verder gaat de uitspraak van de rechtbank voorbij aan de doelen van de voorschriften, zegt de burgemeester. (zaaknummer 201707392/1 en tien andere zaaknummers)

11.15 uur

Appartementen in Bergen op Zoom
Zitting over het wijzigingsplan 'Nieuwe Vesting, deel Op de Weele' dat het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft vastgesteld. De zitting gaat ook over het uitwerkingsplan met dezelfde naam, dat het gemeentebestuur heeft vastgesteld. De plannen hebben betrekking op twee appartementengebouwen met een verdiepte parkeergarage. Het is de bedoeling dat in die gebouwen 39 appartementen en 21 woonzorgeenheden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking komen. Omwonenden zijn tegen de plannen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat er te weinig parkeerplaatsen komen. Verder vinden zij de woonzorgeenheden niet passen op deze locatie. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroepen, vragen twee omwonenden de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de besluiten te schorsen. (zaaknummer 201801105/2)

13.15 uur

Natuurpark en natuurbegraafplaats in Koedijk (gemeente Alkmaar)
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar heeft verleend voor natuurpark en natuurbegraafplaats Geestmerloo in de buurt van de Nauertogt in Koedijk. Omwonenden kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. Zij betwijfelen of het plan financieel wel uitvoerbaar is. Ook vrezen zij gevaren voor de volksgezondheid. Verder zou geen behoefte bestaan aan de begraafplaats en zou de omgevingsvergunning in strijd zijn met regels van de provincie, aldus de omwonenden. De rechtbank liet de omgevingsvergunning in juli 2017 echter in stand. Tegen deze uitspraak komt één van de omwonenden in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonende vindt dat de rechtbank de omgevingsvergunning niet in stand had mogen laten. Het gemeentebestuur heeft een zogenoemd incidenteel hoger beroep ingediend. Het gemeentebestuur is het niet eens met de onderbouwing van de uitspraak van de rechtbank. (zaaknummer 201707315/1)

14.00 uur

Aankondiging uitspraken
Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

15.30 uur

Hoogspanningsverbinding in Zeeland
Zitting over het rijksinpassingsplan 'Zuid-West, 380 Kv-west' dat de toenmalige minister van Economische Zaken heeft vastgesteld. Het betreft een gecoördineerd project, waarbij onder meer ook natuur- en omgevingsvergunningen zijn verleend. Met deze besluiten wordt een hoogspanningsverbinding in Zeeland mogelijk gemaakt. Bijna dertig bezwaarmakers, waaronder een grote groep bewoners van Zeeland, bedrijven en milieuorganisaties, zijn het niet eens met de hoogspanningsverbinding en komen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang voor overlast en voor gezondheidsschade als gevolg van de hoogspanningsverbinding. Ook vinden zij dat deze verbinding niet nodig is en dat een goed alternatief bestaat. Verder vrezen zij dat de natuur ernstige schade zal oplopen als gevolg van de hoogspanningsverbinding. De bedrijven voeren aan dat zij schade lijden door de hoogspanningsverbinding, die in sommige gevallen over hun bedrijfsterreinen zal lopen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze zaak eerder op 5 en 6 februari 2018 op zitting behandeld. Na afloop van die zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nog aanvullende vragen gesteld aan de minister. Naar aanleiding van de antwoorden op die vragen behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak enkele specifieke onderwerpen nogmaals op een zitting. (zaaknummer 201700175/1)