Maandag 20 november 2017

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Waalre
Zitting over het bestemmingsplan 'Buitengebied' dat de gemeenteraad van Waalre heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan actualiseert de regels voor het buitengebied van Waalre. Verschillende eigenaren van percelen in het buitengebied zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de Stichting Brabantse Milieufederatie en het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant zijn in beroep gekomen. De Brabantse Milieufederatie vindt dat het bestemmingsplan te veel uitbreidingsmogelijkheden biedt voor veehouderijen en stelt dat dat negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Het provinciebestuur van Noord-Brabant stelt dat het bestemmingsplan op verschillende punten in strijd is met provinciale regels. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroepen, vragen de Brabantse Milieufederatie en het provinciebestuur van Noord-Brabant de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan te schorsen. (zaaknummer 201706875/2)

11.00 uur

Bestemmingsplan 'Herziening bestemmingsregels wonen' van de gemeente Groningen
Zitting over het bestemmingsplan 'Herziening bestemmingsregels wonen' dat de gemeenteraad van Groningen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan past de regels voor wonen aan van 16 andere bestemmingsplannen in de gemeente Groningen. Twee bedrijven en een aantal verhuurders van woningen zijn het niet met het bestemmingsplan eens en komen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bedrijven vinden dat zij te weinig bouwmogelijkheden krijgen voor hun twee percelen aan de Boterdiep in de stad Groningen. De verhuurders voeren aan dat hun bouwplannen niet goed in het bestemmingsplan zijn opgenomen. (zaaknummer 201704340/1)

11.15 uur

Geschil over bewoning door arbeidsmigranten in Breda
Zitting over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Breda om maatregelen te nemen tegen het gebruik van twee panden aan de Delpratsingel in Breda voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Een omwonende van die panden heeft om maatregelen gevraagd, omdat de huisvesting volgens hem illegaal is en hij daar overlast van ondervindt. Maar volgens het gemeentebestuur kan tegen de huisvesting niet worden opgetreden, omdat dat nu weliswaar niet meer is toegestaan, maar de bewoning al begonnen was toen dat nog wel mocht. Daarom mag de bewoning volgens het gemeentebestuur worden voortgezet. De omwonende kwam eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die verklaarde zijn beroep in november 2016 echter ongegrond. De omwonende laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201700379/1)
Ook twee andere omwonenden van de panden aan de Delpratsingel in Breda komen in hoger beroep. Zij hadden ook gevraagd om maatregelen tegen de huisvesting van de arbeidsmigranten en hun beroepen zijn eveneens in november 2016 ongegrond verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. (zaaknummers 201700377/1 en 201700376/1)

11.30 uur

Geschil over een nertsenfarm in Putten
Zitting over een omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft verleend voor een nertsenfarm op een perceel aan de Hevelschutterweg in Putten. Omwonenden en de Stichting voor Natuur en Milieubescherming Putten vinden dat de vergunning niet had mogen worden verleend, omdat zij bang zijn voor geluidsoverlast. Zij kwamen eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die liet de vergunning in oktober 2016 in stand nadat aanvullend geluidonderzoek was gedaan. De omwonenden en de Stichting voor Natuur en Milieubescherming Putten laten het er niet bij zitten en komen nu in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201609354/1)

13.00 uur

(Deze zaak is alsnog op 17 november jl. ingetrokken en wordt niet meer op zitting behandeld)
Bestemmingsplan 'Winsum-Dorp, Munster (fase 1)' van de gemeente Winsum
Zitting over het bestemmingsplan 'Winsum-Dorp, Munster (fase 1)' dat de gemeenteraad van Munster heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een nieuwe woonwijk mogelijk, waar afhankelijk van het woningtype maximaal 60 woningen kunnen worden gebouwd. Een omwonende is het niet eens met het bestemmingsplan en komt daarom in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de omwonende is niet goed onderbouwd dat een actuele regionale behoefte bestaat aan de nieuwe woningen. Verder vindt hij de nieuwe woningen te hoog en is hij bang dat de woningen zijn vrije uitzicht aantasten. Ook vreest hij verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties. (zaaknummer 201705283/1)

13.15 uur

Dwangsom en geen vergunning voor opslag aan de Arkerweg in Nijkerk
Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk heeft opgelegd aan de eigenaar van een perceel aan de Arkerweg in Nijkerk. De man gebruikt het perceel voor het opslaan van stalen korven, stenen en hout. Een deel van dat materiaal gebruikt de man om biomassa te produceren en daarmee zijn woning te verwarmen. Volgens het gemeentebestuur is de opslag van materialen daar illegaal. De man stelt echter dat hij een vergunning heeft aangevraagd, die automatisch ('van rechtswege') is verleend. Omdat hij een vergunning heeft, kan volgens hem geen dwangsom worden opgelegd. Het gemeentebestuur zegt daarentegen dat geen vergunning 'van rechtswege' is verleend. De man kwam eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland, die zijn beroep in december 2016 ongegrond verklaarde. De man laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201609486/1)

14.00 uur

Aankondiging uitspraken
Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.