Samenvatting advies wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders

Datum publicatie: dinsdag 5 september 2017 - Datum advies: dinsdag 2 mei 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Het wetsvoorstel is op 5 september 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud voorstel

Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor iedere zorgaanbieder bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het is de bedoeling om zorgaanbieders hiermee bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij vanaf de start van hun zorgverlening moeten voldoen. Daarnaast krijgt de al bestaande vergunningsprocedure – waaraan specifieke categorieën zorgaanbieders moeten voldoen - een ruimer bereik. Deze  zorgaanbieders moeten zich voortaan, naast het aanvragen van een toelatingsvergunning, ook melden.

Bereik meldplicht

In het wetsvoorstel is gekozen om voor het bereik van het wetsvoorstel, en daarmee de meldplicht, aan te sluiten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Afdeling advisering acht deze benadering niet geschikt om de met het wetsvoorstel beoogde afbakening te bereiken. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat het niet de bedoeling is dat de meldplicht van toepassing is op zorg die geleverd wordt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) of de Jeugdwet. Dit komt echter niet tot uitdrukking in de tekst van het wetsvoorstel.
Daarnaast lijkt het aansluiten bij de Wkkgz weinig zinvol, nu sinds de decentralisatie van zorgtaken in het sociaal domein niet langer de aard van de verrichting (het type zorg) bepalend is voor de vraag of de zorgaanbieder valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) dan wel de Wmo 2015, maar de indicatiestelling. Omdat in het kader van zowel de Wlz als de Wmo 2015 inhoudelijk dezelfde zorgprestaties geleverd kunnen worden, bepaalt het al dan niet aanwezig zijn van een indicatie voor de Wlz of voor de betreffende zorgaanbieder een meldplicht geldt. De Afdeling advisering acht het gelet op het bovenstaande aangewezen om voor het afbakenen van de reikwijdte van de meldplicht een ander criterium te hanteren dan de voorgestelde aansluiting bij de Wkkgz.

Afbakening meldplicht

Voor een geschikte en zinvolle afbakening voor de meldplicht, moet afgewogen worden voor welke verrichtingen door zorgaanbieders een meldplicht toegevoegde waarde heeft. Gelet op het doel van het wetsvoorstel – het bewaken en toetsen van zorgkwaliteit - moet worden gekeken naar de risico's van verschillende soorten zorgverrichtingen. Afgaande op de in het wetsvoorstel gekozen afbakening van de meldplicht zullen zich naar verwachting 8.000 tot 10.000 zorgaanbieders per jaar moeten melden bij de IGZ. Daaronder zullen ook veel kleine of individueel werkende zorgaanbieders zitten.

Kwaliteitscontrole

De introductie van een meldplicht die door de IGZ gebruikt zal worden om te selecteren welke aanbieders worden bezocht voor een kwaliteitscontrole, schept bovendien de verwachting dat de IGZ daadwerkelijk toeziet op de door iedere zorgaanbieder geleverde kwaliteit. Gelet op de omvang en de diversiteit van de groep meldplichtige zorgaanbieders en de capaciteit van de IGZ is het de vraag in hoeverre de IGZ die verwachting kan waarmaken.

De Afdeling advisering adviseert het wetsvoorstel niet te zenden aan de Tweede Kamer dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de minister.