Advies W04.18.0309/I

Datum: woensdag 17 oktober 2018
Soort: Algemene maatregel van bestuur
Ministerie: Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Vindplaats: Niet van toepassing

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2019.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van dit advies conform is achterwege gebleven (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.