Wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 28 februari 2023, no.2023000487, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 19 juni 2023

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een artikel in het besluit te vernummeren vanwege samenloop met het Besluit toekomst pensioenen en om een verwijzing naar het besluit op te nemen. Ook de toelichting is aan de vernummering aangepast. Verder is de grens voor nettopensioen in 2023 in de toelichting opgenomen.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen