Wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 10 oktober 2022, no.2022002191, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van VWS in verband met enkele technische wijzigingen (Verzamelbesluit VWS 2022), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 11 november 2022

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruikt gemaakt om het besluit op twee punten aan te vullen. Artikel VI en VII zijn toegevoegd. Artikel VI corrigeert een verwijzing in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Artikel VII past het Besluit afbreking zwangerschap aan dat in lijn dient te worden gebracht met een wijziging van de Wet afbreking zwangerschap.

Ik bied U hierbij in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport