Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2022, no.2022001762, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 20 september 2022

Blijkens de adviezen van 12 september 2022 kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2023 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2023 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

In afwijking van het vierde lid: worden in geval van voorstellen van algemene begrotingswetten en de stukken betreffende de verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk als bedoeld in artikel 105, eerste, tweede en derde lid, van de Grondwet, de daarbij behorende toelichtende stukken, alsmede in geval van een op het in artikel 65 van de Grondwet bedoelde tijdstip ingediende voorstel van wet voor zover dat voorstel betrekking heeft op het heffen van belasting, de versies waarover een adviesaanvraag wordt gedaan, de op die versies betrekking hebbende adviezen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, en de op die versies betrekking hebbende onderzoeken als bedoeld in het tweede lid, onderdeel j, openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het voorstel van wet of de stukken bij de Staten-Generaal.

De minister van Financiën

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2023

I. Advies Raad van State

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovengemelde begroting.

II. Nadere Wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen.

De wijzigingen/aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2022) in artikel 2 Curatieve zorg (Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-), artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (Bijdrage in de Kosten van Kortingen en de Rijksbijdrage Wlz) en artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (zorgtoeslag). Ook de nominale ontwikkeling van zowel de Zvw als de Wlz-uitgaven in het Financieel Beeld Zorg (FBZ) zijn aangepast op basis van de definitieve cijfers van het CPB.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Hoofdstuk XVI:
Het totaal van de verplichtingen komt daarmee op € 36.003.810 (was € 35.175.810).
Het totaal van de uitgaven komt daarmee op € 35.460.691 (was € 34.632.691).

Het totaal van de ontvangsten verandert niet.

Uitgavenplafondzorg (UPZ):
Het totaal van de netto zorguitgaven komt daarmee op € 89.431.994 (was €88.763.640).
Het totaal van de ontvangsten komt daarmee op € 5.493.577 ( € 5.491.987).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport