Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 29 augustus 2022, no.2022001778, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, met memorie van toelichting.

Het voorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023, samen met de voorstellen:

- Belastingplan 2023;
- Wet rechtsherstel box 3;
- Overbruggingswet box 3;
- Wet minimum CO2-prijs industrie;
- Delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen;
- tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers alsmede tot wijziging van de Wet op het kindgebonden tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning.Dit voorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023, samen met de wetsvoorstellen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 19 september 2022

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Financiën