Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 7 juli 2022, no.2022001485, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment, met memorie van toelichting.

Dit wetsvoorstel regelt dat maximaal elf gemeenten worden aangewezen als deelnemer aan het experiment gesloten coffeeshopketen. (zie noot 1) Op dit moment voorziet de wet gesloten coffeeshopketen in de mogelijkheid dat maximaal tien gemeenten worden aangewezen. (zie noot 2)

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over het ontbreken van de internetconsultatie. Zij acht in verband daarmee een aanvulling van de toelichting wenselijk.

Het wetsvoorstel is niet in internetconsultatie gebracht. De toelichting gaat niet in op de redenen hiervoor. Wel zijn enkele relevante partijen geraadpleegd. (zie noot 3)

De Afdeling wijst erop dat de regering uitgangspunten heeft vastgesteld aangaande internetconsultatie. (zie noot 4) Daarin is aangegeven dat ten behoeve van de transparantie van het wetsvoorstel in principe alle wetgeving in internetconsultatie wordt gebracht, tenzij het bijvoorbeeld om puur technische wijzigingen of de implementatie van EU-regelgeving gaat. In die laatste gevallen is internetconsultatie optioneel.

Het onderhavige wetsvoorstel valt echter niet in één van deze categorieën. Er wordt immers teruggekomen op de eerdere keuze maximaal tien gemeenten te selecteren voor deelname aan het experiment en er wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Er is ook niet evident sprake van spoed- of noodwetgeving, of van een situatie waarbij calculerend gedrag moet worden voorkomen of waarin consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel. (zie noot 5)

De Afdeling adviseert in de toelichting te motiveren waarom internetconsultatie in dit geval achterwege kan blijven.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een opmerking bij het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

De waarnemend vice-president van de Raad van State


Voetnoten

(1) Artikel I van het wetsvoorstel.
(2) Artikel 6, eerste lid, Wet experiment gesloten coffeeshopketen.
(3) Punt 5 van de toelichting.
(4) Kamerstukken II 2016/17, 29515, nr. 397, p. 5.
(5) Zie Draaiboek voor de Regelgeving, nr. 16 (Internetconsultatie)