Onteigening in de gemeente Heumen (uitvoering het bestemmingsplan Buitengebied N324).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en  Koninkrijksrelaties met een schrijven van 4 juli 2022, no.RWS-2022/19652, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Heumen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Buitengebied N324).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 8 september 2022

Het bestemmingsplan Buitengebied N324 voorziet er onder andere in om aan de provinciale weg N324 ter hoogte van kruispunt van de N324 met de N846 (Broekstraat) en Eindsestraat in de gemeente Heumen een aantal maatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling aldaar.

De provincie Gelderland werkt aan de voorbereiding van het periodiek groot onderhoud aan de N324 tussen de aansluiting met de N845 en John S. Thompsonbrug. Onderdeel van het werk vormt onder meer de vervanging van de verkeersregelinstallatie (hierna: VRI) ter plaatse van de kruising van de N324 met de N846 en Eindsestraat en de vervanging van het wegdek (asfalt) aldaar.

Tegelijk met deze werken en maatregelen worden in het genoemde gedeelte aanpassingen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling op de N324. Bij het kruispunt doen zich knelpunten voor op het vlak van de verkeersveiligheid voor voetgangers en (brom)fietsers. Ook zijn er knelpunten in de verkeersafwikkeling (de doorstroming van het autoverkeer). Ter verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling worden de doorgaande rijstroken op de N324 uitgebreid met een extra rijstrook per richting. Deze vormgeving leidt tot een aanzienlijk betere doorstroming dan in de huidige vormgeving. Dit heeft tevens als voordeel dat de wachttijd voor fietsers wordt verminderd, waarmee de kans kleiner wordt dat fietsers vanuit de richting van de John S. Thompsonbrug tegen de richting in gaan fietsen.

Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, wordt de N846 richting de VRI versmald tot één rijstrook voor het gemotoriseerde verkeer, zodat er meer ruimte komt voor fietsers om wachtende voertuigen te passeren.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING