Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 24 juni 2022, no.2022001372, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Klimaat en Energie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie, met nota van toelichting.

Het Besluit schadevergoeding net op zee stelt regels over het recht op schadevergoeding indien het net op zee wegens redelijkerwijs noodzakelijk onderhoud niet beschikbaar is voor transport van geproduceerde elektriciteit. Het besluit wordt gewijzigd vanwege de langere vergunningsduur van windparken, waardoor er aanvullend eenmalig grootschalig onderhoud nodig is.

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt onder meer een opmerking over het overgangsrecht. In verband daarmee is aanpassing wenselijk van het ontwerpbesluit en de toelichting.

1. Overgangsrecht

Volgens de toelichting dient het net op zee langer mee te gaan dan aanvankelijk werd voorzien. Hierdoor is eenmalig grootschalig onderhoud van ten hoogste 38 dagen nodig ter vervanging van componenten van het net op zee. De essentie van het ontwerpbesluit is dat de schade die hierdoor ontstaat voor rekening van de producenten blijft. Door overgangsrecht wordt een uitzondering gemaakt voor producenten die ten tijde van de voorhang van het ontwerpbesluit in het bezit waren van een vergunning, en deze niet verlengen. Zij krijgen schadevergoeding van de netbeheerder voor de duur van het eenmalige onderhoud van het net op zee. Indien een producent echter een aanvraag voor verlenging indient nadat schadevergoeding voor het eenmalig onderhoud is ontvangen, dient dit bij de toekenning van de verlenging te worden terugbetaald, aldus de toelichting.

Het is de vraag op welke grond de minister bevoegd is een dergelijk voorschrift aan een vergunning ingevolge de Wet Windenenergie op zee te verbinden, omdat het recht op schadevergoeding is ontstaan in de verhouding tussen producent en netbeheerder. In dat verband is het niet duidelijk op welke grond de producent tot terugbetaling is gehouden. Weliswaar ontvalt als gevolg van de verlenging op enig moment de rechtsgrond tot schadevergoeding, maar dit neemt niet weg dat er aanvankelijk wel een verplichting tot schadevergoeding bestond, en daaraan ook is voldaan.

De Afdeling adviseert in de toelichting op deze vragen in te gaan.

2. Planning

Het voorgestelde artikel 2a bepaalt dat de netbeheerder de producent ten minste twee jaar van te voren op de hoogte stelt van de planning van de werkzaamheden en ten minste twee jaar voor de start van de werkzaamheden afstemming zoekt met de producent.

Niet duidelijk is wat het verschil is tussen de planning van de werkzaamheden en de start van de werkzaamheden, omdat de planning zowel betrekking kan hebben op het proces om tot een plan te komen, als op de juiste en tijdige uitvoering van het plan. Hierdoor is het de vraag wanneer welke termijn van twee jaar begint te lopen, en of de termijnen bijvoorbeeld ook kunnen samenvallen.

De Afdeling adviseert het voorgestelde artikel 2a te verduidelijken.

3. Discontovoet

Artikel 4, zevende lid, regelt dat de minister ten behoeve van de berekening van de schadevergoeding wegens niet beschikbaarheid van het net op zee jaarlijks de discontovoet vaststelt. Daarmee wijkt het voorstel af van wat bij windenergie in het algemeen gebruikelijk is. Uit de toelichting wordt niet duidelijk waarom dit nodig is en op welke basis de discontovoet wordt vastgesteld. Wel blijkt uit het consultatieverslag dat in de nog te volgen aanpassing van de ministeriële regeling de gedeelde informatie uit de informele consultatie wordt meegenomen.

De Afdeling adviseert in de toelichting aan deze vragen aandacht te besteden.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het ontwerpbesluit en adviseert daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen.

De vice-president van de Raad van State