Wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (uitvoering verordeningen (EU) 2019/1381 en (EU) 2020/1043).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 12 mei 2022, no.2022001015, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (uitvoering verordeningen (EU) 2019/1381 en (EU) 2020/1043), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 19 oktober 2022

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele aanpassingen in het ontwerpbesluit en in de nota van toelichting aan te brengen.

Enkele artikelen van het ontwerpbesluit vervangen een tijdelijke regeling ter uitvoering van verordening (EU) 2020/1043. Met de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit vervalt die tijdelijke regeling. Deze regeling zou met het oorspronkelijk voorgestelde artikel III worden ingetrokken, maar zal conform aanwijzing 6.1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving bij ministeriële regeling (een regeling van gelijke orde) worden ingetrokken. Expliciete intrekking vindt plaats om geen onduidelijkheid te laten bestaan over de juridische status van de tijdelijke regeling. Het oorspronkelijk voorgestelde artikel III is vervallen en de nota van toelichting is op dit punt gewijzigd (bladzijden 7 en 18).

In de nota van toelichting was abusievelijk op twee plaatsen een verkeerde verwijzing opgenomen naar de Wet open overheid. Die verwijzing is gecorrigeerd.  Op grond van een zwaarwegend belang, zoals het belang van de volksgezondheid en het milieu, kan een bestuursorgaan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens uit eigen beweging openbaar maken (bladzijden 17 en 19).

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT