Onteigening in de gemeenten Heerde en Hattem (voor het project Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met een schrijven van 10 mei 2022, no.RWS-2022/13461, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit ingevolge titel IIa van de onteigeningswet tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte voor het project Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal, bestaande uit de verbetering van de dijk (primaire waterkering) langs het Apeldoorns Kanaal, vanaf 100 meter ten noorden van de kruising Kanaaldijk/Zandbergen (dijkpaal 52-653,35) tot ongeveer 40 meter ten noorden van de keersluis Bastion (dijkpaal 52-681,81), met bijkomende werken in de gemeenten Hattem en Heerde.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 17 augustus 2022

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen. Met de na het opmaken van de stukken in de kadastrale registratie opgetreden wijzigingen,  is in het ontwerpbesluit rekening gehouden.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT