Onteigening in de gemeente Dordrecht (uitvoering van het bestemmingsplan 'Chw Dordtse Kil IV').


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en  Koninkrijksrelaties met een schrijven van 10 mei 2022, no.RWS-2022/13618, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Dordrecht krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Dordrecht, bestemmingsplan 'Chw Dordtse Kil IV').

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 22 augustus 2022

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING