Wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE teneinde minderjarigen met een diploma een grotere kans te geven op toelating tot het vervolgonderwijs van hun keuze door uitbesteding aan het vavo.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 3 maart 2022, no.2022000523, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het een ontwerpbesluit houdende wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE teneinde minderjarigen met een diploma een grotere kans te geven op toelating tot het vervolgonderwijs van hun keuze door uitbesteding aan het vavo, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 12 april 2022

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in paragraaf 9 van de nota van toelichting een verduidelijking aan te brengen in de beschrijving van het standpunt van de VO-raad.

Ik bied U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en  verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs