Voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 oktober 2021, no.2021001951, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 20xx), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 7 december 2021

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het besluit te actualiseren in verband met het recent gepubliceerde Aanpassingsbesluit WVO 2020, waarin op amvb-niveau verwijzingen naar de Wet op het voortgezet onderwijs worden aangepast in verwijzingen naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 (zie artikel 34). Ook zijn in de artikelen 36 tot en met 38 (Wijziging van respectievelijk het Besluit Jeugdwet, het Besluit SUWI en het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968) nog enkele correcties van verwijzingen naar de Wet op de expertisecentra opgenomen in verband met vernummeringen die de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in de Wet op de expertisecentra aanbrengt.

Voorts zijn in paragraaf 3.1.3 van de nota van toelichting enkele verduidelijkingen aangebracht ten aanzien van de verschillende beschikkingen en de informatie met betrekking tot de bekostiging die het bevoegd gezag van een school in de loop van een kalenderjaar ontvangt.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media