Wijziging Besluit kwaliteitseisen curatele, beschermingsbewind en mentorschap.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 15 juni 2021, no.2021001148, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren naar aanleiding van de evaluatie van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 5 oktober 2021

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een nieuw artikel in te voegen waarin wordt verduidelijkt dat voor jaarrekeningen en jaarverslagen die door de accountant worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2021, het nieuwe vierde lid van artikel 11 van het besluit van toepassing is. Hierdoor kan de wettelijke vertegenwoordiger in meer gevallen dan voorheen volstaan met een samenstellingsverklaring in plaats van een controleverklaring. Verder is in het besluit opgenomen dat het besluit in werking treedt op 1 januari 2022.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Rechtsbescherming