Nota van wijziging bij het voorstel van het houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 17 november 2020, no.2019001348, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt de nota van wijziging bij het voorstel van het houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek, met toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over de nota van wijziging en adviseert deze in te dienen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 12 februari 2021

Het ontwerp van een nota van wijziging geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Ik verzoek U in te stemmen met toezending van de nota van wijziging met toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport