Tijdelijk besluit veilige afstand.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 3 november 2020, no.2020002252, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende vaststelling van de veilige afstand, bedoeld in artikel 58f, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid (Tijdelijk besluit veilige afstand), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.


De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 12 november 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de nota van toelichting te vermelden dat het wettelijk verplichte advies van het RIVM niet als bijlage bij de nota van toelichting wordt opgenomen, maar afzonderlijk zal worden gepubliceerd.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport