Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 15 juli 2020, no.2020001504, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.


De vice-president van de Raad van StateRedactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W13.20.0256/III

- Het nieuwe onderdeel i van artikel 3.8, derde lid, Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 toevoegen onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma.
- Toelichten op welke wijze wordt voorzien in het vervallen van artikel 3.8, derde lid, onderdeel i, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, nadat dat onderdeel is uitgewerkt.Nader rapport (reactie op het advies) van 17 augustus 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

In het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur en de nota van toelichting is een aantal niet inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Die wijzigingen betreffen de door de Afdeling gemaakte redactionele opmerkingen en enige andere redactionele punten.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport