Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 5 juni 2020, no.2020001127, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid in verband met de inwerkingtreding van de Wet van PM tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.


De vice-president van de Raad van StateNader rapport (reactie op het advies) van 6 juli 2020

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een nieuw artikel IV op te nemen in het ontwerpbesluit. Dit artikel bevat een technische aanpassing van artikel V en XIII van het Besluit van 18 december 2019 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Besluit politiegegevens in verband met diverse technische aanpassingen. Deze aanpassing hangt samen met de Wet vereenvoudiging Wajong. De inwerkingtreding van dit onderdeel moest worden gesplitst zodat het onderdeel dat samenhangt met de maatregel Wajong en studie per 1 september 2020 in werking kan treden.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.


De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid