Onteigeningsplan Slingeland Ziekenhuis Doetinchem.


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister voor Milieu en Wonen met een schrijven van 16 maart 2020, no.RWS-2020/11113, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Doetinchem krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Slingeland Ziekenhuis Doetinchem).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.


De vice-president van de Raad van StateNader rapport (reactie op het advies) van 3 juni 2020

Het bestemmingsplan voorziet op de te onteigenen onroerende zaken In de realisatie van een ziekenhuis van maximaal 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte waarvan maximaal 40.000 m2 beschikbaar zal zijn voor de ziekenhuisfunctie en maximaal 5.000 m2 voor de huisvesting van zorggerelateerde functies en direct aan het ziekenhuis gerelateerde retailfuncties. Ook worden parkeervoorzieningen, waaronder een parkeergarage voor circa 800 auto's, een entree, een natuurpark en een landschapspark voor het ziekenhuis gerealiseerd.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en u verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.


DE MINISTER VAN BINNENLANDSE Z i\KEN EN KONINKRIJKSRELATIES