Voorstel van wet tot wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 20 december 2019, no.2019002733, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de minister voor Milieu en Wonen, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 10 februari 2020

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het voorstel aan te vullen met enkele wijzigingen van de Wet elektronische publicaties. Die toekomstige wet geeft een nieuwe betekenis aan de begrippen kennisgeving en mededeling, maar was nog niet volledig doorgevoerd in enkele wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Omgevingswet. Met de voorgestelde technische aanpassingen wordt gezorgd voor een eenduidige regeling.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister voor Milieu en Wonen