Samenvatting advies wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionage

Gepubliceerd op 26 september 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 21 september 2022 haar advies vastgesteld over het wetsvoorstel voor het wijzigen van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid van spionage. Het advies is op 26 september 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel wordt onder meer een nieuwe strafbaarstelling van spionageactiviteiten ingevoerd. Het gaat om het verrichten van handelingen voor een buitenlandse mogendheid en om het verstrekken van inlichtingen, voorwerpen of gegevens aan een buitenlandse mogendheid. Dit is volgens de regering nodig, omdat het strafrecht op dit moment onvoldoende mogelijkheden biedt om op te treden tegen spionageactiviteiten. Zo is het delen van geheime inlichtingen strafbaar, maar zijn er volgens de regering ook gevallen denkbaar waarbij het delen van niet-geheime informatie de Nederlandse belangen ernstig schaadt. De nieuwe strafbaarstelling creëert een extra instrument voor het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten om op te treden wanneer de inlichtingen- en veiligheidsdiensten spionage vaststellen.

Reikwijdte en duidelijkheid

De Afdeling advisering vindt dat de term “handelingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid” onvoldoende duidelijk maakt wat strafbaar is en wat niet. Deze term kan allerlei handelingen omvatten, zoals het verspreiden van desinformatie, het beïnvloeden van besluitvorming en het intimideren van bevolkingsgroepen. Voor de rechtszekerheid en voor een effectieve handhaving is van belang dat de wet de strafbare handelingen zo nauwkeurig mogelijk afbakent. Zij adviseert daarom in het wetsvoorstel expliciet te omschrijven welke specifieke handelingen strafbaar worden gesteld.

Toegevoegde waarde

Het Wetboek van Strafrecht bevat nu al verschillende bepalingen die kunnen worden ingezet om op te treden tegen spionageactiviteiten. Het advies aan de regering luidt dan ook om beter uit te leggen wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe strafbaarstelling.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.