Twee nieuwe Kamervoorzitters bij de Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 22 september 2023

Afgelopen maand zijn er twee wisselingen geweest in het kamervoorzitterschap binnen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mr. Eric Daalder is voorzitter geworden van de Algemene kamer en volgt mr. Conny van Altena op die deze functie zes jaar heeft bekleed. Mr. Aaldert ten Veen is de nieuwe voorzitter van de Omgevingskamer. Hij volgt mr. Rosa Uylenburg op die met ingang van 1 januari 2024 voorzitter wordt van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Eric Daalder: “Het is voor mij een eer om het stokje van Conny van Altena over te nemen. De Algemene kamer, waar zeer uitlopende zaken worden behandeld, staat voor de nodige uitdagingen: de doorlooptijden worden langer en er is een tekort aan juristen. Bovendien worden de zaken complexer en vragen zij vaker om wetsuitleg. De Woo is pas in werking getreden, de AVG levert veel vragen op, op het evenredigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel wordt steeds vaker een beroep gedaan. Verder komen er nieuwe onderwerpen bij: veel schadevergoedingszaken over de toeslagen en Groningen, beroepszaken in het hoger onderwijs en de mbo. We gaan verder met het denken over vormen van behandeling die meer op de zaken zijn toegesneden. Ik verheug me erop om samen met collega’s in de Algemene kamer daaraan vorm te geven.”

Aaldert ten Veen: ”Het is een eer in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet het voorzitterschap van de Omgevingskamer van Rosa Uylenburg over te nemen. De Omgevingswet is per 1 januari 2024 een feit. Een grote uitdaging, met nieuwe rechtsvragen. Ik kijk ernaar uit om daarin een actieve rol te kunnen spelen. Samen met mijn collega’s ga ik de uitdagingen niet uit de weg en zullen wij waar mogelijk voor oplossingen zorgdragen. Ook stikstof zal de komende tijd regelmatig centraal staan in onze uitspraken. De lijnen in de uitspraken geven al een goed beeld over wat wel en niet kan. Ik denk dat de rechtspraktijk daar behoefte aan heeft, zeker in dit complexe dossier. Daar moeten wij mee doorgaan. Dat brengt mij bij de betekenis van onze rechtspraak. Die moet rechtvaardig en betrokken zijn. Dat vereist een organisatie gebouwd op vertrouwen en het bieden van tegenspraak. Dat vergt voortdurende aandacht en onderhoud.”

Omgevingskamer en Algemene kamer

De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit drie kamers: de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. De Omgevingskamer houdt zich onder meer bezig met zaken over de Wet op de ruimtelijke ordening, de Tracéwet en de Luchtvaartwet. Ook komen in deze kamer zaken over het bouw- en milieurecht, de Crisis- en herstelwet en Wet geluidhinder aan bod. De Algemene kamer houdt zich onder meer bezig met zaken over de Wet open overheid, de Wet Bibob en Algemene Plaatselijke Verordeningen. Ook komen in deze kamer subsidiezaken, studentenzaken en onderwijszaken aan bod. De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de Kamer en neemt deel aan het wekelijkse voorzittersoverleg waar de inhoudelijke lijnen van de Afdeling bestuursrechtspraak worden besproken.

Loopbanen

Eric Daalder (1957, Amsterdam) is sinds 1 januari 2016 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij studeerde rechtsgeleerdheid en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Voordat hij staatsraad werd, was hij plaatsvervangend landsadvocaat en partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag.

Aaldert ten Veen (1966, Zwolle) is sinds 1 maart 2019 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en had voordat hij staatsraad werd, ook een carrière in de advocatuur. Hij was partner en lid van het dagelijks bestuur van advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam.


Mr. E.J. (Eric) Daal­der

Mr. A. (Aal­dert) ten Veen