Samenvatting advies wijziging van verdrag over bescherming persoonsgegevens

Gepubliceerd op 21 november 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk heeft op 16 november 2022 haar advies vastgesteld over de goedkeuring van een wijziging van een verdrag van de Raad van Europa over de bescherming van persoonsgegevens. Het advies is op 21 november 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het wetsvoorstel

In 1981 werd met een verdrag van de Raad van Europa de basis gelegd voor de  bescherming van persoonsgegevens. Dat verdrag wordt ook wel Conventie 108 genoemd. Met de wijziging van het verdrag wordt de bescherming van persoonsgegevens nu op hetzelfde niveau gebracht als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Het vernieuwde verdrag wordt ook wel aangeduid als Conventie 108+. Anders dan de AVG, ziet dit verdrag
ook op de terreinen van defensie en de nationale veiligheid. Het wetsvoorstel keurt het verdrag goed voor het gehele Koninkrijk. De Afdeling advisering van het Koninkrijk heeft enkele opmerkingen over het voorstel en adviseert de regering daarmee rekening te houden voordat zij indient bij de Tweede Kamer.

Verwerking van persoonsgegevens in militaire operaties

In militaire operaties moet van de algemene regels voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden afgeweken. Op dit moment is het uitzonderingsregime voor militaire operaties geregeld in een ministeriële regeling. De nieuwe Conventie 108+ is aanleiding om dit aparte regime op hoofdlijnen in een wet vast te leggen. Van enkele bestaande uitzonderingsmogelijkheden, waaronder de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, is nu niet duidelijk hoe deze zich verhouden tot Conventie 108+. Dat moet de regering nog verduidelijken.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) sluit nauw aan bij de algemene beginselen voor gegevensbescherming en daarmee bij Conventie 108+. De Afdeling advisering van het Koninkrijk ziet geen noodzaak om de Wiv 2017 aan te passen voor de effectiviteit van het toezicht of de reikwijdte van het begrip nationale veiligheid. Wel moet de Wiv 2017 naar haar oordeel op een enkel punt worden verduidelijkt, bijvoorbeeld voor de verplichting die Conventie 108+ oplegt om toezichthouders te consulteren over nieuwe regelgeving.

Het Caribische deel van het Koninkrijk

De regering stelt voor om Conventie 108+ ook goed te keuren voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Het officieel bekrachtigen (‘ratificeren’) van Conventie 108+ zal pas volgen als de uitvoeringsregels voor het Caribische deel van het Koninkrijk klaar zijn. De Afdeling advisering van het Koninkrijk onderschrijft het belang van een goede bescherming van persoonsgegevens in het Caribische deel van het Koninkrijk. Maar Conventie 108+ stelt significant hogere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens dan de regels die nu gelden in het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat betekent dat er nog veel moet gebeuren. De regering moet nader toelichten welk tijdpad en welke aanpak zij voor ogen heeft met de totstandkoming van de uitvoeringsregels en de effectieve uitvoering daarvan.


Lees hier het volledige advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk.