Raad van State maakt zelf zijn adviezen openbaar

Gepubliceerd op 9 mei 2022

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Toen werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. Dat is dus met ingang van 1 mei 2022 veranderd. De adviezen die de Afdeling advisering in haar wekelijkse vergadering op woensdagmiddag vaststelt, worden de maandag daarna om 10.00 uur op de website van de Raad van State gepubliceerd.

Vastgestelde adviezen

Afgelopen week heeft de Afdeling advisering dertien adviezen vastgesteld. Adviezen over onder andere de voorstellen ‘Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal’, ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ en ‘Wet voor strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’.

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Dit wetsvoorstel regelt de oprichting van een Autoriteit om online kinderpornografie tegen te gaan. Deze Autoriteit wordt een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en kan een hostingdienst bijvoorbeeld verplichten om bepaalde content te verwijderen. De Afdeling advisering maakt onder meer opmerkingen over de taaktoedeling aan de zbo.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Dit wetsvoorstel gaat over turboliquidatie. Dat is het snel beëindigen van een rechtspersoon (zoals een BV of een NV) als er geen baten meer zijn. Bestuurders van de rechtspersoon kunnen hier zelf voor kiezen. Het biedt hun de gelegenheid om het bedrijf af te bouwen, bijvoorbeeld door de laatste voorraden te verkopen. In het wetsvoorstel staan maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan. De Afdeling advisering begrijpt de urgentie van het wetsvoorstel, maar vraagt de regering om beter te verwoorden hoe het tijdelijk karakter van het wetsvoorstel zich verhoudt tot de structurele aard van de problematiek die het wetsvoorstel probeert op te lossen.

Wetsvoorstel voor strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Dit wetsvoorstel heeft als doel om het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden, oftewel doxing, strafbaar te stellen. De Afdeling advisering onderschrijft de wens van de regering om doxing strafbaar te stellen. De strafbaarstelling is echter zo ruim geformuleerd dat deze ook over situaties gaat waarin iemand niet vanwege zijn of haar beroep, ambt of maatschappelijke positie het slachtoffer van doxing wordt. De Afdeling advisering vindt de toelichting bij het wetsvoorstel op dit punt nog ontoereikend. Daarnaast vindt de Afdeling advisering dat de uitvoeringslasten van het wetsvoorstel beter moeten worden onderbouwd.

Volledig overzicht van de adviezen

Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld en die op maandag 9 mei zijn gepubliceerd, staat op deze pagina. Via dit overzicht is de gehele tekst van de adviezen te lezen. Van de drie adviezen over de wetsvoorstellen die hierboven zijn omschreven, is bovendien een samenvatting gepubliceerd.


Overzicht van gepubliceerde adviezen van de Afdeling advisering van deze week.