Samenvatting advies over de Verzamelwet gegevensbescherming

Gepubliceerd op 19 mei 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 16 maart 2022 advies uitgebracht over de Verzamelwet gegevensbescherming. Zij heeft het advies op 19 mei 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid.

Inhoud van de Verzamelwet gegevensbescherming

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt in Nederland uitgewerkt in onder andere de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Dit wetsvoorstel wijzigt de UAVG en enkele andere wetten. Zo worden veranderingen voorgesteld voor de wijze waarop rechten op basis van de AVG worden uitgeoefend. Het voorstel geeft ook een aantal grondslagen (bevoegdheden) voor de verwerking van persoonsgegevens: door curatoren, bewindvoerders, bewindvoerders op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), de Raad voor Rechtsbijstand en accountants. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd voor het stellen van nadere regels voor de verwerking van persoonsgegevens door adviescolleges en commissies. Daarnaast worden regels voorgesteld voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de zogenoemde transactiemonitoring door financiële instellingen.

Open normen AVG

De AVG bevat veel open normen. Dat zijn normen die nader ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld de normen ‘zwaarwegend algemeen belang’ en ‘passende en specifieke maatregelen en waarborgen’. De Afdeling advisering vindt dat de Nederlandse regels waarmee de AVG wordt uitgevoerd nog meer kunnen verhelderen hoe dit soort open normen worden ingevuld, zodat duidelijker is wat daarmee wordt bedoeld.

De curator en de (Wsnp-)bewindvoerder

De AVG eist dat duidelijk is voor welk doel verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is. De Afdeling advisering vindt dat in het wetsvoorstel moet worden verduidelijkt met welk doel verwerkingen door de curator en de (Wsnp-)bewindvoerder plaatsvinden. In het wetsvoorstel staat dat de curator of de (Wsnp)bewindervoerder persoonsgegevens mag verwerken als dat nodig is voor zijn taak. De Afdeling advisering wijst erop dat die taakomschrijving niet heel veel houvast biedt. Dit kan in de praktijk leiden tot onduidelijkheid wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt.

Beperking rechten van betrokkene

De AVG stelt voorwaarden aan het beperken van rechten die burgers hebben bij de verwerking van hun persoonsgegevens. De wijze waarop deze beperking in het voorstel is geregeld, roept een aantal vragen op. De Afdeling advisering adviseert om hier voorlopig vanaf te zien en eerst nader onderzoek te doen.

Commissies en adviescolleges

De Afdeling advisering vindt dat duidelijker kan worden opgeschreven wat precies wordt bedoeld met commissies en adviescolleges. Hetzelfde geldt voor de vraag wie in dat verband verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.


Lees hierde volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en de reactie van de minister.