Advies wetsvoorstel om discriminatie tegen te gaan in Caribisch Nederland

Gepubliceerd op 18 maart 2024

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 13 maart 2024 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel tegen discriminatie op de BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het advies is op 18 maart 2024 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud en doel van het wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel worden de gelijkebehandelingswetten ook van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De regering wil met het wetsvoorstel de aanpak van discriminatie in Caribisch Nederland naar hetzelfde niveau brengen als in Europees Nederland. Er zal ook een lokaal anti-discriminatiemeldpunt worden opgericht. Het College voor de Rechten van de Mens wordt daarnaast bevoegd om te oordelen over individuele discriminatieklachten op de zogenoemde BES-eilanden.

Gevolgen invoering wetsvoorstel

In de toelichting bij het wetsvoorstel gaat de regering uitvoerig in op de betekenis van het wetsvoorstel voor de gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte. Hoewel de Afdeling advisering begrijpt dat hier veel aandacht aan wordt besteed, is zij van oordeel dat ook de invoering van de andere gelijkebehandelingswetten toelichting verdient. De Afdeling adviseert de regering daarom in te gaan op de stand van zaken met betrekking tot gelijke behandeling op andere terreinen dan handicap en chronische ziekte en de voorziene gevolgen van het wetsvoorstel. Daarbij merkt de Afdeling advisering op dat een groot deel van de gelijkebehandelingswetten voortkomt uit Europees recht, wat niet automatisch in Caribisch Nederland geldt. De toelichting besteedt echter geen aandacht aan de gevolgen van de vrijwillige toepassing van deze EU-bepalingen. Het advies is om daar in de toelichting bij het wetsvoorstel op in te gaan.

Onevenredige belasting en lokale omstandigheden

De invoering van de gelijkebehandelingswetgeving voor mensen met een beperking of chronische ziekte brengt mee dat werkgevers en aanbieders van goederen en diensten geleidelijk moeten zorgen voor de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf of organisatie. Ook moeten zij aan individuele verzoeken voor een doeltreffende aanpassing voldoen, tenzij dit een onevenredige belasting vormt. Volgens de toelichting biedt deze toets aan de onevenredige belasting ruimte om lokale feiten en omstandigheden te laten meewegen. Hierdoor zouden de gevolgen van invoering van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte op de BES-eilanden te overzien moeten zijn. De Afdeling advisering merkt echter op dat lokale feiten en omstandigheden geen onderdeel uitmaken van het toetsingskader voor onevenredige belasting. De regering zou daarop in moeten gaan in de toelichting bij het wetsvoorstel. Er zou daarnaast toegelicht moeten worden of in aanvullende financiële regelingen voor bedrijven en organisaties wordt voorzien om eventuele onevenredige belasting te verlichten.

VN-verdrag handicap

De Afdeling advisering vraagt tot slot aan de regering om een overzicht van de stappen die nog moeten worden genomen voordat kan worden overgegaan tot ratificatie van het VN-verdrag handicap voor de BES.


discriminatie

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.