Samenvatting advies over Wet seksuele misdrijven

Gepubliceerd op 13 juni 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 8 juni 2022 haar advies vastgesteld over de Wet seksuele misdrijven. Het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten worden gewijzigd om de strafbaarstelling te moderniseren van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het advies is op 13 juni 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het wetsvoorstel

De regering wil slachtoffers van seksuele misdrijven beter beschermen en stelt met dit wetsvoorstel de strafrechtelijke aansprakelijkheid opnieuw vast voor verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De strafrechtelijke bescherming tegen aanranding en verkrachting, online seksueel misbruik en seksuele intimidatie wordt verruimd. Verder worden de maximumstraffen voor bepaalde gedragingen hoger, zoals seksuele misdrijven tegen kinderen.

Realistische verwachtingen

De Afdeling advisering is het eens met de regering dat de strafbaarstellingen van seksuele misdrijven moeten worden herzien. Het wetsvoorstel sluit beter aan bij moderne opvattingen en inzichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag, technologische ontwikkelingen en internationale verplichtingen. De Afdeling advisering waarschuwt er wel voor dat de verwachtingen over de nieuwe wet niet te hoog gespannen moeten zijn. Seksuele misdrijven zijn en blijven vaak moeilijk te bewijzen als de verdachte en het slachtoffer elkaar tegenspreken. De politie en het openbaar ministerie moeten bovendien voldoende capaciteit hebben om deze misdrijven op te sporen en te vervolgen. Die capaciteit ontbreekt op dit moment nog.

Verkrachting en aanranding

De Afdeling advisering onderschrijft het belang dat de strafbaarstellingen van verkrachting en aanranding worden gemoderniseerd. Het ontbreken van de wil komt daarin terecht centraal te staan, en niet het dwingen van het slachtoffer. Het wetsvoorstel maakt verder een onderscheid tussen een opzettelijke variant en een schuldvariant van verkrachting en aanranding. Waar precies de grens ligt tussen beide varianten en wat de toegevoegde waarde van de nieuwe schuldvariant is, moet de regering naar het oordeel van de Afdeling advisering beter uitleggen in de toelichting bij het wetsvoorstel. Het is namelijk belangrijk dat voor iedereen duidelijk is welk gedrag onder welke omstandigheden een seksueel misdrijf (en dus strafbaar) is. Verder wijst de Afdeling advisering op het risico dat er ook gedragingen onder de nieuwe schuldvariant kunnen gaan vallen die niet onder alle omstandigheden strafbaar behoren te zijn. Zo werpt zij de vraag op of ieder seksueel contact binnen iedere hiërarchische relatie per definitie strafbaar zou moeten zijn.

Overige opmerkingen

De Afdeling advisering maakt daarnaast opmerkingen over specifieke onderdelen van het wetsvoorstel. Zo moet de regering de voorgestelde verhogingen van de maximumstraffen beter onderbouwen. Zij adviseert de regering ook toe te lichten hoe kan worden bevorderd dat de strafbaarstelling van seksuele intimidatie in de openbare ruimte effectief wordt gehandhaafd.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.