Raad van State publiceert vijf adviezen

Gepubliceerd op 13 juni 2022

De afgelopen week heeft de Afdeling advisering vijf adviezen vastgesteld. Deze zijn vandaag op de website van de Raad van State gepubliceerd.

Wet Seksuele misdrijven

Een van de adviezen gaat over de Wet seksuele misdrijven. Het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten worden in het voorstel gewijzigd om de strafbaarstelling te moderniseren van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Afdeling advisering is het eens met de regering dat de strafbaarstellingen van seksuele misdrijven moeten worden herzien. Het wetsvoorstel sluit beter aan bij moderne opvattingen en inzichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag, technologische ontwikkelingen en internationale verplichtingen. De Afdeling advisering heeft nog wel enkele opmerkingen, onder andere over het onderscheid tussen een opzettelijke variant en een schuldvariant van verkrachting en aanranding.

Wet vervroeg stemmen in het stemlokaal

De Afdeling advisering brengt ook advies uit over het initiatiefwetsvoorstel van Sneller (D66) en Kathmann (PvdA) waarbij de mogelijkheid om bij verkiezingen drie dagen te stemmen in plaats van één dag permanent in de Kieswet wordt vastgelegd. Volgens het voorstel zou het huidige maximumaantal van twee volmachten per persoon dan ook teruggebracht kunnen worden naar één volmacht om de risico’s van fraude te beperken. De Afdeling advisering vindt het belangrijk dat verkiezingen zo toegankelijk mogelijk zijn. De Afdeling advisering raadt wel aan om eerst meer met vervroegd stemmen te experimenteren. De Afdeling advisering wijst er ook op dat alleen het beperken van de volmachten onvoldoende is om fraude effectief tegen te gaan.

Wijziging Opiumwet

Een ander advies gaat over de wijziging van de Opiumwet. In het voorstel wordt aan de Opiumwet een lijst met verboden stofgroepen toegevoegd om de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen tegen te gaan. De Afdeling advisering wijst erop dat een verbod op stofgroepen een doelmatige selectie vereist van de te verbieden stofgroepen. Ook moeten burgers op passende wijze worden voorgelicht over de stoffen die onder het verbod vallen. De toelichting bij het wetsvoorstel motiveert niet hoe aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Woo

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Toen werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. Dat is dus met ingang van 1 mei 2022 veranderd. De adviezen die de Afdeling advisering in haar wekelijkse vergadering op woensdagmiddag vaststelt, worden de maandag daarna om 10.00 uur op de website van de Raad van State gepubliceerd.


afdeling_advisering

Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld staat op deze pagina.