Raad van State publiceert negen adviezen

Gepubliceerd op 20 juni 2022

Vorige week heeft de Afdeling advisering in haar wekelijkse vergadering op woensdag adviezen vastgesteld. Vandaag publiceert de Raad van State negen adviezen op zijn website.

Hersteloperatie toeslagen

Een van de adviezen gaat over het wetsvoorstel ‘hersteloperatie toeslagen’ dat bestaande en voorgestelde regels over de hersteloperatie in één wet neerlegt. De Afdeling advisering onderschrijft de opzet van dit voorstel. In het voorstel is volgens haar een goede balans gevonden waarin een persoonlijke benadering met keuzevrijheid en regie voor gedupeerden, consistentie en gelijke behandeling, ruimhartigheid en zorgvuldigheid centraal staan. Wel vindt de Afdeling advisering dat de regering de keuzes die zij maakt nader moet motiveren. Belangrijk is nu vooral dat de beschikbare menskracht zoveel mogelijk wordt ingezet voor het daadwerkelijk uitvoeren van de hersteloperatie en dat men terughoudend is met interventies in het herstelproces.

Bewijslast bij aankoop van dieren

Een ander advies gaat over de ‘Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenverkoop levende dieren’. Het wetsvoorstel verkort de termijn van bewijslastomkering bij een consumentenkoop van levende dieren van een jaar naar zes maanden. De regering geeft geen zelfstandige onderbouwing voor het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel. Ze verwijst daarvoor alleen naar de argumenten die tijdens de parlementaire behandeling aan de orde zijn gekomen. Het advies aan de regering is daarom om het wetsvoorstel nader zelfstandig te motiveren.

Initiatiefwetsvoorstel voor zelfstandige gemeente Haren

Een derde advies gaat over een initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Van Houwelingen (Forum voor Democratie) om van Haren (Groningen) weer een zelfstandige gemeente te maken. De Afdeling advisering heeft ernstige bezwaren bij dit voorstel en adviseert het niet in behandeling te nemen. Niet op basis van ervaren onvrede, maar op basis van inhoudelijke afwegingen moet de overtuiging bestaan dat een nieuwe gemeente effectief in staat is de gemeentelijke overheidstaken uit te voeren en de belangen van alle inwoners adequaat te behartigen in de komende decennia. Die inhoudelijke beoordeling ontbreekt in het voorstel. Ook ontbreekt enige vorm van consultatie bij inwoners, omliggende gemeenten, regio’s, bedrijven en maatschappelijke organisaties waardoor het voorstel niet aansluit bij de wettelijke procedure.

Woo

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Toen werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. Dat is dus met ingang van 1 mei 2022 veranderd. De adviezen die de Afdeling advisering in haar wekelijkse vergadering op woensdagmiddag vaststelt, worden de maandag daarna om 10.00 uur op de website van de Raad van State gepubliceerd.


afdeling_advisering

Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld staat op deze pagina.