Advies over het initiatiefwetsvoorstel energieonafhankelijkheid

Gepubliceerd op 26 juni 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 21 juni 2023 haar advies vastgesteld over het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Erkens (VVD) voor energieonafhankelijkheid. Het advies is op 26 juni 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het voorstel energieonafhankelijkheid

De opsteller van het initiatiefwetsvoorstel wil de onafhankelijkheid van de Nederlandse energievoorziening vergroten. Om dat doel te bereiken regelt de voorgestelde wet dat de regering een keer per vijf jaar een energiestrategie opstelt. Ook regelt het voorstel dat de regering jaarlijks een energienota opstelt waarin de voortgang van de uitvoering van de energiestrategie en het gerealiseerde energiebeleid worden besproken. Twee jaar nadat de energiestrategie is vastgesteld, vindt een evaluatie van het gerealiseerde beleid plaats. Ook wordt de oprichting van een Energieraad voorgesteld die de regering adviseert over het beleid dat is gericht op energieonafhankelijkheid.

Probleemaanpak

De Afdeling advisering begrijpt de wens van de initiatiefnemer om de aandacht voor energieonafhankelijkheid te vergroten. Maar zij vindt de eenzijdige focus op energieonafhankelijkheid niet een voor de hand liggende route. Met aandacht voor alleen energieonafhankelijkheid bestaat het risico dat bij te maken keuzes in het energiebeleid, andere wezenlijke belangen uit het oog worden verloren die ook een rol spelen bij het energiebeleid. Dat zijn bijvoorbeeld klimaatdoelen, veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

Risico’s voor energie- en klimaatbeleid

Op Europees, internationaal en nationaal niveau bestaat al veel aandacht voor energiebeleid, inclusief energieonafhankelijkheid, veelal in samenhang met klimaatbeleid. Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan onafhankelijkheid van de energievoorziening, maar worden ook andere relevante belangen betrokken. De aanpak in het voorstel van de initiatiefnemer kan de bestaande aanpak in de weg zitten. Het voorstel kan ertoe leiden dat voor de lange termijn keuzes worden gemaakt die zijn gericht op het bereiken van de doelstelling van energieonafhankelijkheid, zonder dat wordt bekeken welke gevolgen dit heeft voor andere relevante belangen. Omdat het belangrijk is om energieonafhankelijkheid te zien in het grotere geheel van het energiebeleid, is dit afzonderlijke wetsvoorstel geen passend instrument.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert de initiatiefnemer om zijn voorstel nader te overwegen.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.