Advies over Fiscale verzamelwet 2025

Gepubliceerd op 24 juni 2024

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 19 juni 2024 haar advies vastgesteld over het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2025. Het advies is op 24 juni 2024 gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat diverse fiscale maatregelen. Een van de maatregelen gaat over het invoeren van een informatieplicht voor burgers en bedrijven om bewijs te verkrijgen voor het kunnen opleggen van bestuurlijke boetes door de Belastingdienst. Een andere maatregel ziet op het vervallen van de leeftijdsgrens van 27 jaar voor eerstegraads bloed- en aanverwanten bij het toeslagpartnerschap.

Samenstelling wetsvoorstel

Volgens de Afdeling advisering zijn niet alle maatregelen geschikt om in een zogenoemd verzamelwetsvoorstel opgenomen te worden. Voor bepaalde maatregelen is een zorgvuldige afweging en parlementaire behandeling nodig die bij zo’n wetsvoorstel niet altijd te waarborgen is. Daarom adviseert zij de maatregelen die hieronder worden vermeld, uit het voorstel te halen.

Informatieplicht ten behoeve van bestuurlijke boetes

De regering stelt in het wetsvoorstel voor een ruime informatieplicht in te voeren om bewijs te verkrijgen voor het kunnen opleggen van bestuurlijke boetes door de Belastingdienst. Hierbij wordt voor de inhoud van de bepaling en de sancties die gelden als niet aan de informatieplicht wordt voldaan, aangesloten bij de bestaande informatieplicht voor de belastingheffing. Volgens de Afdeling advisering doet dit voorstel onvoldoende recht aan de waarborgen van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Het gaat om het recht om niet mee te hoeven werken aan de eigen veroordeling. Op grond hiervan mag de inspecteur alleen concrete stukken opvragen waarvan hij weet dat deze bestaan. Het voorstel sluit echter niet uit dat de inspecteur zonder beperkingen en in algemene termen gegevens en inlichtingen opvraagt. Verder blijkt uit de toelichting bij het wetsvoorstel niet ondubbelzinnig welke sancties van toepassing zijn als niet aan de informatieplicht wordt voldaan. Ook ontbreekt een zelfstandige onderbouwing voor deze sancties en heeft de regering niet toegelicht of deze passend en proportioneel zijn.

Afschaffing 27-jaarsgrens toeslagpartnerschap

Met het vervallen van de leeftijdsgrens van 27 jaar voor het toeslagpartnerbegrip wil de regering voorkomen dat ouders en volwassen kinderen elkaars toeslagpartner worden in situaties van mantelzorg of het tijdelijk bij elkaar inwonen na een scheiding. In die gevallen kan er minder of geen recht op toeslagen bestaan. Het bij elkaar inwonen om deze redenen doet zich ook voor andere situaties dan ouder-kindrelaties. De problematiek in de zorg en op de woningmarkt doet zich breed in de samenleving voor. Het is daarom de vraag waarom de uitzondering wordt beperkt tot deze doelgroep. Volgens de Afdeling advisering worden door de maatregel de verschillen in de partnerbegrippen in verschillende regelingen vergroot, wat de complexiteit vergroot, ook voor burgers.


Belastingdienst

Lees hier het hele advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.