Samenvatting advies verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen

Gepubliceerd op 2 januari 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 21 december 2022 het advies vastgesteld over het ontwerpbesluit van de regering voor een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Het advies is op 2 januari 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het voorstel

Sinds 1 oktober 2021 mogen aanbieders met een vergunning online kansspelen aanbieden. Sindsdien is reclame voor online kansspelen in beginsel toegestaan. Hiervan maken aanbieders van online kansspelen op grote schaal gebruik. De regering vindt dit zorgelijk, omdat de reclame ook kwetsbare groepen, zoals jongeren en gokverslaafden, bereikt en het gokken onder hen kan aanwakkeren. De regering wil dit tegengaan met een verbod op 'ongerichte' reclame voor online kansspelen. Dit betekent dat reclame wordt verboden als niet kan worden uitgesloten dat daarmee kwetsbare groepen worden bereikt. Het verbod moet in ieder geval gelden voor alle reclame via radio en televisie, in kranten en tijdschriften, in de openbare ruimte en op publiek toegankelijke plaatsen. Reclame op het internet blijft wel toegestaan, op voorwaarde dat met 'aantoonbare maatregelen' wordt voorkomen dat die reclame kwetsbare groepen bereikt.

Probleemanalyse en probleemaanpak

De Afdeling advisering begrijpt de wens van de regering om kwetsbare groepen te beschermen en om gokverslaving te voorkomen. Maar de regering weet nog niet precies wat de effecten zijn van de legalisering van online kansspelen en de reclame die daarvoor wordt gemaakt. De Afdeling advisering raadt de regering aan om hierop in te gaan in de toelichting op het ontwerpbesluit en uit te leggen waarom een verbod op ongerichte reclame op dit moment toch noodzakelijk is. Ook adviseert zij om toe te lichten hoe het ontwerpbesluit zich verhoudt tot het reclamebeleid voor andere potentieel verslavende activiteiten, zoals roken en alcoholgebruik.

Onduidelijkheden in het ontwerpbesluit

De Afdeling advisering constateert in haar advies verder dat verschillende onderdelen van het ontwerpbesluit nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Dat heeft gevolgen voor de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het verbod. Zo is onvoldoende duidelijk wat wordt verstaan onder de 'aantoonbare maatregelen' waarmee moet worden voorkomen dat internetreclame onder de aandacht komt van kwetsbare groepen. Dit maakt het voor de toezichthouder en aanbieders van online kansspelen lastig om te bepalen wat de regering van hen verwacht. Voor zover de regering aanstuurt op het gebruik van algoritmen, licht zij niet toe hoe dit zich verhoudt tot het privacyrecht, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. Ook heeft de regering nog onvoldoende uitgewerkt hoe kan worden voorkomen dat het verbod wordt omzeild, bijvoorbeeld door middel van sluikreclame. De Afdeling adviseert om de toelichting op het ontwerpbesluit aan te vullen en het ontwerpbesluit zo nodig aan te passen.

Evaluatie in 2024

De legalisering van online kansspelen zal in 2024 worden geëvalueerd. Op dat moment moet er meer inzicht zijn in de effecten van de legalisering. De Afdeling adviseert om in de evaluatie ook aandacht te besteden aan de ervaringen die dan zijn opgedaan met de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het verbod.


W16.22.00132 Reclame online kansspelen

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.