Woensdag 8 februari uitspraak over nareismaatregel

Gepubliceerd op 6 februari 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 8 februari 2023 uitspraak over de zogenoemde nareismaatregel van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Openbaarmakingszitting

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een openbare zitting. Die zitting begint om 10.10 uur en duurt zo’n vijf minuten. Tijdens de zitting leest de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Bart Jan van Ettekoven, de beslissing voor en licht hij kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraak hebben geleid.

Livestream

Belangstellenden kunnen de openbaarmakingszitting via een livestream volgen.

Tekst van de uitspraak staat om 10.15 uur online

De volledige tekst van de uitspraak en het daarbij behorende persbericht is vanaf 10.15 uur op de website van de Raad van State te lezen.

Waar gaat de uitspraak over?

De uitspraak gaat over de zogenoemde nareismaatregel van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De nareismaatregel is onderdeel van het asielakkoord dat het kabinet in augustus 2022 sloot om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen. Deze maatregel houdt kort gezegd in dat gezinsleden van iemand die een asielvergunning heeft (een statushouder) zes maanden langer moeten wachten voordat zij naar Nederland mogen komen. De uitspraak gaat over drie rechtszaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In deze zaken heeft de staatssecretaris de aanvragen voor een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf al ingewilligd, maar moesten de gezinsleden wachten tot zij toegang krijgen tot Nederland. Centraal staat de vraag of en in hoeverre de nareismaatregel in strijd is met het nationale en het Europese recht. De rechtbanken in Amsterdam, Middelburg en Arnhem oordeelden in december dat de nareismaatregel in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000 en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De staatssecretaris is tegen deze uitspraken van de rechtbanken in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij wil een definitief, inhoudelijk oordeel van de hoogste bestuursrechter of de nareismaatregel juridisch houdbaar is of niet.


De zitting is afgelopen. U kunt de opname van de zitting terugkijken via het YouTube-kanaal van de Raad van State.