Samenvatting advies nota van wijziging van de Wet dieren

Gepubliceerd op 6 februari 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 1 februari 2023 advies gegeven over de zogenoemde nota van wijziging bij het voorstel om de Wet dieren te wijzigen. Het advies is op 6 februari 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Achtergrond

Bij een eerdere wijziging van de Wet dieren heeft het Kamerlid Vestering (PvdD) een amendement ingediend om het verbod op dierenmishandeling aan te scherpen. Het amendement regelt dat het willen houden van dieren in een bepaald systeem of huisvesting geen reden meer kan zijn om een dier pijn te doen, bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. De Tweede Kamer heeft dit amendement aangenomen, waarna het aangepaste wetsvoorstel door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is aanvaard. De  wet is vervolgens grotendeels in werking getreden. De regering wil het onderdeel dat door het amendement-Vestering aan de Wet dieren is toegevoegd met ingang van 1 januari 2024 in werking laten treden.

Nota van wijziging

Op dit moment behandelt de Tweede Kamer een ander voorstel voor de wijziging van de Wet dieren. Met de nota van wijziging, waar dit advies over gaat, wil de regering het doel van het amendement-Vestering op een andere manier bereiken. In de nota van wijziging staat dat dieren niet permanent de mogelijkheid mag worden onthouden om in bepaalde gedragsbehoeften te voorzien. De nota van wijziging bepaalt dat dit in lagere regelgeving verder wordt geregeld. De bepaling die met het amendement-Vestering aan de Wet dieren was toegevoegd, wordt met deze nota van wijziging weer teruggedraaid.

Verloop procedure

De Afdeling advisering vraagt in haar advies aandacht voor het belang van een ordentelijke en zorgvuldige wetgevingsprocedure. Uit de Grondwet blijkt dat een wet die door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is aanvaard en door de regering is bekrachtigd en bekendgemaakt, zo snel mogelijk en in zijn geheel in werking moet treden. Gedeeltelijke uitstel van inwerkingtreding is mogelijk als dat nodig is in verband met technische, niet-beleidsmatige factoren die bijvoorbeeld samenhangen met een goede voorbereiding van de invoering van de wet. Vlotte inwerkingtreding is bedoeld om te voorkomen dat de wil van de wetgever niet wordt gerealiseerd.

Afzonderlijk wetsvoorstel

Het is mogelijk om via een nota van wijziging een aanhangig wetsvoorstel aan te passen, zoals de regering nu voorstelt. Het indienen van een nota van wijziging op een wetsvoorstel waarvan op voorhand wordt verwacht dat deze tot inhoudelijke discussie in de Tweede Kamer zal leiden, moet worden vermeden. Daarvoor kan beter een afzonderlijk wetsvoorstel worden gemaakt. De Afdeling advisering raadt de regering aan om toereikend te motiveren waarom zij daarvoor niet heeft gekozen en zo nodig een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen.

Stappen om doel van het amendement op een andere manier te bereiken

Met de nota van wijziging wordt beoogd om datgene wat de wetgever met het amendement heeft bedoeld, op een andere manier te bereiken. Via een algemene maatregel van bestuur zal worden geregeld welke beperkingen in het natuurlijk gedrag van dieren niet meer zijn toegestaan. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is van plan om de algemene maatregel van bestuur te baseren op de uitkomsten van het convenant dierwaardige veehouderij. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dat convenant zal komen te luiden. Daarnaast is het verbod in de nota van wijziging minder omvattend dan het amendement-Vestering. Daar staat namelijk een volledig verbod om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Om het doel van het amendement te bereiken, zal bestaande lagere regelgeving moeten worden aangepast. Het advies aan de regering is om in de toelichting uiteen te zetten welke stappen nodig zijn om in de loop van de tijd deze doelen van het amendement te bereiken.


kip

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.