Advies over wijziging Vuurwerkbesluit vanwege invoering pyro-pass

Gepubliceerd op 27 december 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 20 december 2023 het advies vastgesteld over het ontwerpbesluit wijziging Vuurwerkbesluit over de invoering van een pyro-pass. Het advies is op 27 december 2023 gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels voor het gebruik van de zogenoemde pyro-pass. Dit is een document waarmee binnen de Benelux kan worden gecontroleerd of bepaalde typen pyrotechnische artikelen (onder meer zware categorieën vuurwerk) worden verkocht aan personen met gespecialiseerde kennis. Dit zijn bijvoorbeeld personen die bedrijfsmatig vuurwerk afsteken. De pyro-pass moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de illegale verkoop van vuurwerk. Ook moet het met de pyro-pass makkelijker worden voor professionals om aan te tonen dat zij bepaalde pyrotechnische artikelen mogen aanschaffen. Het ontwerpbesluit wijzigt daarnaast de duur van de toepassingsvergunning voor het bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk van onbepaalde tijd naar vijf jaar.

Pyro-passregister

In het pyro-passregister worden gegevens bewaard waarmee bij de verkoop van bepaalde pyrotechnische artikelen de geldigheid van de pyro-pass kan worden gecontroleerd. Het register bevat gegevens zoals een kopie van de pyro-pass, of een bewijs dat iemand is aangewezen als een persoon met gespecialiseerde kennis. Deze gegevens worden voor een periode van twaalf jaar bewaard. De bewaartermijn van twaalf jaar is gekozen omdat de mogelijkheid om vuurwerkdelicten strafrechtelijk te vervolgen, na twaalf jaar verjaart. De Afdeling advisering begrijpt dat inzage in het pyro-passregister een bijdrage kan leveren aan onderzoek naar een vuurwerkdelict. Maar bij de vaststelling van de bewaartermijn is het ook van belang om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Het advies aan de regering is dan ook om de lengte van de bewaartermijn van de gegevens in het pyro-passregister nader te motiveren en het ontwerpbesluit zo nodig aan te passen.

Toepassingsvergunning

Een toepassingsvergunning is vereist voor het bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk. Op dit moment is zo’n toepassingsvergunning voor onbepaalde tijd geldig. Het ontwerpbesluit wijzigt dit en bepaalt dat de toepassingsvergunning een geldigheidsduur van vijf jaar krijgt. De Europese Dienstenrichtlijn bepaalt dat vergunningen in principe worden verleend zonder beperkingen aan de geldigheidsduur. Wel bevat de Dienstenrichtlijn een aantal mogelijkheden om van dit uitgangspunt af te wijken. Als van zo’n mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden uitgelegd waarom dat in de specifieke situatie nodig is. De Afdeling advisering merkt op dat het ontwerpbesluit deze uitleg niet biedt. Zij adviseert hierop in de toelichting bij het ontwerpbesluit nader in te gaan.

Conclusie

De Afdeling advisering heeft een aantal opmerkingen bij het ontwerpbesluit en adviseert de regering daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen.


vuurwerk

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.