Woensdag 16 augustus livestream uitspraak Porthos

Gepubliceerd op 10 augustus 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 16 augustus 2023 uitspraak over het Porthos-project. Het gaat om een einduitspraak in deze zaak. Het draait om de vraag of het project wel of niet kan doorgaan. De Afdeling bestuursrechtspraak deed in november 2022 al een tussenuitspraak in deze zaak, maar die ging alleen over de zogenoemde bouwvrijstelling die was gebruikt om toestemming te geven voor het Porthos-project.

Openbaarmakingszitting en livestream

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een openbare rechtszitting. Die zitting begint om 10.10 uur en duurt zo’n vijf minuten. Tijdens de zitting leest de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Bart Jan van Ettekoven, de beslissing voor en licht hij kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraak hebben geleid. De openbaarmakingszitting is via een livestream te volgen: www.youtube.com/watch?v=LKf0ZjOl9OA

Tekst van de uitspraak staat om 10.15 uur online

De volledige tekst van de uitspraak en het bijbehorende persbericht zijn woensdag vanaf 10.15 uur op de website van de Raad van State te lezen.

Waar gaat de uitspraak over?

De uitspraak gaat over het inpassingsplan ‘Porthos transport en opslag van CO2’ dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben vastgesteld. Het inpassingsplan maakt het Porthos-project mogelijk. Daarmee kan CO2 afkomstig van industrie uit het Rotterdamse havengebied worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Daarvoor wordt een compressorstation gebouwd aan de Aziëweg in Rotterdam en het gasproductieplatform P18-A in de Noordzee omgezet in een platform voor opslag van CO2. Voor beide werkzaamheden heeft de minister van EZK vergunningen verleend. Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) is het niet eens met het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens de MOB leidt het project tot te veel stikstofneerslag in onder meer de beschermde Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin en Westduinpark & Wapendal.

Eerdere tussenuitspraak

In de tussenuitspraak van 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de zogenoemde bouwvrijstelling die voor dit project is gebruikt niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Voor het project moet daarom een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen worden gemaakt. Die beoordeling is al gemaakt, maar werd te laat in deze procedure ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de MOB daarom in de tussenuitspraak van november 2022 de tijd gegeven om daar alsnog op te reageren. Uit de einduitspraak zal blijken of de beoordeling van de stikstofgevolgen voldoende is en of het Porthos-project wel of niet kan doorgaan.


zittingzaal

De uitspraak is openbaar gemaakt en kort toegelicht op een openbare rechtszitting. De opname van de zitting kunt u hier terugkijken.