Provincie Noord-Holland moet nieuwe beslissing nemen over goedkeuring 'Zuidpolder-Oost'

Gepubliceerd op 22 september 2006

De Raad van State heeft in een vandaag (22 september 2006) openbaar gemaakte uitspraak de goedkeuring van het bestemmingsplan "Zuidpolder-Oost" van de gemeente Edam-Volendam op onderdelen vernietigd.

De provincie Noord-Holland had in augustus 2005 goedkeuring verleend aan het plan dat de inrichting van de Zuidpolder-Oost regelt en de bouw van een nieuwe woonwijk mogelijk maakt, inclusief een zorgcomplex en ontsluitingswegen. De Raad van State komt tot het oordeel dat voor de vaststelling van dit bestemmingsplan een milieueffectrapportage had moeten worden gemaakt. Het bestemmingsplan biedt volgens het rechtscollege niet de zekerheid dat niet meer woon(zorg)eenheden kunnen worden gebouwd dan het aantal dat is beoogd en waarmee het aantal onder de wettelijke drempel van 2.000 woningen zou blijven.

De wet bepaalt dat het opstellen van een milieueffectrapportage verplicht is bij de bouw van 2.000 woningen buiten de bebouwde kom. Verder is naar het oordeel van de Raad van State onvoldoende onderzocht of de wegen die het gebied ontsluiten, voldoende capaciteiten bieden om het verkeer dat het plangebied genereert op een verkeersveilige manier te verwerken. Naar het oordeel van de Raad van State is verder onvoldoende onderzocht of met het plan aan de eisen van het Besluit luchtkwaliteit kan worden voldaan.

In deze procedure hebben de tegenstanders van het bestemmingsplan ook bezwaren aangevoerd met betrekking tot natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Volgens hen is niet voldaan aan de onderzoekseisen en andere eisen van onder meer de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet.

Ook zou het plan een onaanvaardbare inbreuk vormen op culturele waarden en het beschermde stadsgezicht. Deze bezwaren treffen naar het oordeel van de Raad van State geen doel. Gevolg van de uitspraak is dat het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland een nieuwe beslissing zal moeten nemen over de goedkeuring van het bestemmingsplan "Zuidpolder-Oost", waarbij in ieder geval de verkeersontsluiting en de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit beter moeten worden onderzocht.

De gemeente Edam-Volendam zal alsnog een milieueffectrapportage moeten vaststellen, als zij het plan in deze vorm wil blijven uitvoeren.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200508299/1. Vertegenwoordigers van de media kunnen voor meer informatie contact opnemen met afdeling persvoorlichting van de Raad van State: 070 - 426 47 73.