Geen vergunning voor uitzaaien en opvissen Ierse mosselen en oesters in Oosterschelde

Gepubliceerd op 22 maart 2006

Minister Veerman van LNV had geen vergunning mogen verlenen aan 40 Zeeuwse visserijbedrijven voor het uitzaaien en opvissen van Ierse mosselen en oesters in de Oosterschelde. De minister heeft niet aangetoond dat het uitzaaien en weer opvissen van deze mosselen en oesters geen 'significante' gevolgen kan hebben voor de natuurwaarden in het gebied. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (22 maart 2006).

Praktisch gevolg van de uitspraak is dat de visserijbedrijven deze activiteiten per zaterdag 25 maart a.s. moeten staken. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de minister eerst op grond van de Habitatrichtlijn een 'passende beoordeling' van de gevolgen voor het gebied had moeten uitvoeren en pas dan had mogen beslissen op de vergunningaanvragen. Vergunningen mogen pas worden verleend als op grond van wetenschappelijk onderzoek voldoende vast komt te staan dat het uitzaaien van Ierse mosselen en oesters geen schade aan het ecosysteem van de Oosterschelde kan toebrengen.

Het standpunt van de minister dat weigering van de gevraagde vergunningen in strijd zou zijn met het vrije verkeer van goederen, zoals vastgelegd in het EG-verdrag, is onjuist. Het gebied "Oosterschelde-buitendijks" is aangewezen als beschermd - en staatsnatuurmonument. De minister van LNV heeft enkele jaren een Natuurbeschermingswet-vergunning verleend aan de Zeeuwse vissers om mosselen en oesters uit de Ierse en Keltische zee uit te zaaien en weer op te vissen in dit gebied.

Vogelbescherming Nederland, de Zeeuwse Milieufederatie en de Faunabescherming hebben in juli 2005 beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak tegen de in 2004 en 2005 verleende vergunningen. Zij vrezen dat uitheemse planten of diersoorten onbedoeld in de Oosterschelde terecht komen en schadelijk zijn voor de natuurwaarden van dit gebied.

U kunt op de zaaknummers 200505040/1 en 200506050/1 klikken voor de gehele tekst van de uitspraken.