Wegverbreding A2 Den Bosch Eindhoven voorlopig van de baan

Gepubliceerd op 15 september 2004

Het verbreden van snelweg A2 tussen Den Bosch en Eindhoven van twee naar drie rijstroken door de bestaande rijstroken te versmallen en de vluchtstrook te gebruiken als spitsstrook is voorlopig van de baan. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (15 september 2004).

De minister van Verkeer en Waterstaat had het wegvak op grond van de Spoedwet wegverbreding aangewezen voor verbreding. Tegen dat besluit hadden 20 partijen, waaronder de Stichting Overlast A2 en twee bewonersgroepen, beroep bij de Raad van State ingesteld. De minister heeft de Raad van State er niet van overtuigd dat de veiligheid op het wegvak wordt gehandhaafd. De minister heeft er weliswaar op gewezen dat tijdens de spits de maximumsnelheid van 120 naar 100 km per uur wordt teruggebracht maar de ‘gewone’ rijstroken zijn ook buiten de spits versmald en dan kan er weer 120 km per uur worden gereden.

De Raad wijst erop dat uit het onderzoek ‘Veiligheid Spitsstroken’ blijkt dat bij een breedte van 3,10 m een snelheid van 80 km per uur zou moeten gelden. Ook is de bereikbaarheid voor hulpdiensten van voertuigen die bij een ongeval zijn betrokken niet gegarandeerd. De maatregelen die de minister voorstelt zoals het gebruik van bermen, rijden over de andere rijbaan, middendoor rijden of tegen de rijrichting in zijn naar het oordeel van de Raad niet voldoende.

Daar komt nog bij dat er onvoldoende inzicht is in de lokale situatie op het wegvak. Verder oordeelt de Raad dat de minister onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de gevolgen van de wegverbreding voor de luchtkwaliteit. De Raad wijst er daarbij nog op dat, als uit onderzoek zou blijken dat de luchtkwaliteit verbetert, de minister nog moet aangegeven of die verbetering past binnen het Rijksbeleid om de hoeveelheid stikstofdioxide en roetdeeltjes in de lucht terug te dringen. Tenslotte is de Raad van oordeel dat een milieueffectrapport had moeten worden opgesteld.

De Raad acht het niet uitgesloten dat, zelfs als de wegaanpassing kan plaatsvinden zonder dat er asfalt wordt bijgelegd, de capaciteitsuitbreiding van de weg uit het oogpunt van geluidhinder, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en behoud van natuurlijke waarden aanzienlijk nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu bij de A2. Het betreffende wegvak heeft een lengte van 23 kilometer en ligt tussen de knooppunten Vught en Ekkersweijer. De breedte van de rijstroken zou worden teruggebracht van 3,5 m naar ongeveer 3,35 m en op sommige stukken tot 3,10 m. De spitsstrook zou worden opengesteld bij meer dan 3000 voertuigen per uur per rijbaan.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200401178/1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij behandelt onder meer beroepschriften die zijn ingediend tegen besluiten van ministers. Tegen uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.